Commit 6d339da5 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

opinion page added, only in Dutch

parent 39af2478
......@@ -31,6 +31,8 @@ nl:
url: https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1
- title: Publicaties
url: /publicaties/
- title: Opinies
url: /opinies/
- title: Meetings
url: /meetings/
- title: Technische documentatie
......
......@@ -33,7 +33,7 @@ gebruiken, voor soms gevoelige persoonlijke zaken, zoals inloggen of
digitaal ondertekenen. Dit lijkt een beetje op het aanvragen en
ophalen van een paspoort. Maar zo'n paspoort kost heel veel meer tijd
en moeite, bijvoorbeeld omdat u er (twee keer) voor naar een
gemeentehuis moet gaan. Net als een paspoort is het ook IRMA echt
gemeentehuis moet gaan. Net als een paspoort is ook IRMA echt
persoonlijk: het is niet de bedoeling dat iemand anders er gebruik van
kan maken.
......
---
layout: page
title: Opinies
meta_title: opinies
header:
image_fullwidth: header_unsplash_4.jpg
title: Privacy by Design Foundation
permalink: /opinies/
language: nl
translations:
en: /opinies
---
Deze pagina bevat (links naar) opinies, meningen, blogs, etc. over
IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde.
1. Blog [AVG & eID](https://ibestuur.nl/weblog/avg-eid) door de
voorzitter van de stichting Privacy by Design, Bart Jacobs, op
[iBestuur.nl](https://ibestuur.nl/), 6 juni 2018.
2. [Reactie](/pdf/reactie-controleprotocol-eID-privacybydesign-def.pdf)
van de stichting Privacy by Design op de internet consultatie
[Controleprotocol
eID](https://www.internetconsultatie.nl/controleprotocoleid2018/)
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (gesloten op 31 mei 2018).
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment