Commit 7269e1fc authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

Add dashboard iframe

parent 598b8792
Pipeline #46772 passed with stage
in 40 seconds
......@@ -27,7 +27,7 @@ nl:
- title: Mijn IRMA
url: /mijnirma/
- title: IRMA Dashboard
url: https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1
url: /dashboard/
- title: Videos en tekeningen
url: /videos/
- title: Pers en opinies
......@@ -95,7 +95,7 @@ en:
- title: My IRMA
url: /myirma/
- title: IRMA Dashboard
url: https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1
url: /dashboard/
- title: Videos and drawings
url: /videos-en/
- title: Press (in Dutch)
......
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<iframe src="https://privacybydesign.foundation/grafana/d/000000011/irma-dashboard?orgId=1"
style="position:fixed; top:0; left:0; bottom:0; right:0; width:100%; height:100%; border:none; margin:0; padding:0; overflow:hidden; z-index:999999;">
Your browser doesn't support iframes
</iframe>
</body>
</html>
......@@ -97,8 +97,7 @@ three different ways.
with necessary attributes. Such authentication attributes are also
deleted immediately after usage.
The foundation publishes via its own
[dashbord](https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1)
The foundation publishes via its own [dashboard](/dashboard/)
how many IRMA users are registered in which country at any point in
time. This only involves the *number* of registered usernames
(pseudonyms) and the *number* of credentials (sets of attributes) per
......
......@@ -68,7 +68,7 @@ verschillende mensen op het podium IRMA noemden als het meest inspirerende
wat ze de afgelopen week gezien hadden.
De woensdag na de aankondiging van de Nijmegen-BRP attributen zijn
alle IRMA records aan diggelen gegaan: die dag hebben [345 mensen de IRMA app
geïnstalleerd](https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1) -
geïnstalleerd](/dashboard/) -
meer dan vijf keer zoveel als ons vorige record -
en inmiddels zijn we de 2000 installaties gepasseerd.
......
......@@ -104,8 +104,7 @@ persoonsgegevens verwerkt.
noodzakelijke authenticatie attributen van de gebruiker worden
hierna terstond verwijderd.
De stichting maakt via een eigen
[dashbord](https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1)
De stichting maakt via een eigen [dashboard](/dashboard/)
bekend hoeveel IRMA gebruikers in welk land op enig moment
geregistreerd staan. Daarbij wordt enkel het *aantal* geregistreerde
gebruikersnamen (pseudoniemen) en het *aantal* door de stichting
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment