Commit 77009dfc authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs

update van opinions

parent 913cfe21
Pipeline #37139 passed with stage
in 31 seconds
......@@ -16,6 +16,15 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2020
* Artikel [WDO verbeterpunten voor een
goed-ID](../pdf/wdo-input-pbdf.pdf) als input voor het kamerdebat
over het wetsvoorstel Digitale Identiteit op 30 jan. 2020, 28
jan. 2020.
* Aanbeveling van IRMA als eID-middel in blog [Online
identiteit](https://ibestuur.nl/weblog/online-identiteit) door
Douwe Schmidt op [ibestuur](https://ibestuur.nl), 24 jan. 2020.
* Bespreking van IRMA en andere eIDs in: Peter Olsthoorn, *Wordt de
burger eigen databaas?*, [iBestuur
magazine](https://ibestuur.nl/Bestand+downloaden/532/iBestuur_33.pdf)
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment