Commit 7aa66458 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

samenwerking met NLnet toegevoegd

parent 8c3cfcda
......@@ -68,6 +68,12 @@ other parties, among which:
authentication of student and employees and for digital signing of,
e.g., examination grades.
* [NLnet](https://nlnet.nl) for development of a prototype for
identity-based encryption on the basis of IRMA, via the *Next
Generation Internet* programma NGI-PET, under the aegis of the
European Union's DG Communications Networks, Content and
Technology.
* [SURFnet](https://www.surf.nl/en/services-and-products/surfconext/index.html),
for issuing and verifying of attributes through SURFconext.
......
......@@ -41,7 +41,7 @@ Ook kunt u met IRMA attribuut-gebaseerde handtekeningen zetten, zie [IRMA in det
1. Ontwikkeling en beheer van de [IRMA software](http://github.com/privacybydesign).
2. Beheer van infrastructuur voor het uitgeven van attributen.
#### Samenwerking
## Samenwerking
De stichting Privacy by Design is in 2016 voortgekomen uit de [Digital Security](http://www.ru.nl/ds/) onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit en het Privacy and Identity Lab [PI.lab](http://www.pilab.nl). De stichting is een onafhankelijke non-profit spin-off.
......@@ -56,6 +56,12 @@ verschillende andere partijen, waaronder in het bijzonder:
authenticatie van studenten en medewerkers en digitale
ondertekening van bijv. tentamenuitslagen;
* [NLnet](https://nlnet.nl) voor ontwikkeling van een prototype voor
identity-based encryption op basis van IRMA, via het *Next
Generation Internet* programma NGI-PET, onder auspiciën van het *DG
Communications Networks, Content and Technology* van de Europese
Unie.
* [SURFnet](https://www.surfnet.nl), voor uitgifte en controle van
attributen via [surfconext](https://www.surfconext.nl);
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment