Commit 7dd31630 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

reactie stas toegevoegd

parent 3780d04a
......@@ -44,7 +44,9 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
Knops](https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/raymond-knops),
verantwoordelijk voor (elektronische) identiteiten, over zijn
mogelijke, onnodige plannen voor een wetswijziging om BSNs bij
private eID-partijen op te slaan.
private eID-partijen op te slaan. Ziehier ook de
[reactie](../pdf/reactie-stas-bzk-sept-19.pdf) van de
staatssecretaris.
* Podcast *Identificatie met IRMA* van stichting
[Nuts](https://nuts.nl/) voor
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment