Commit 7dda0409 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

BNR interview link added

parent 6363ad3a
......@@ -14,6 +14,11 @@ Deze pagina bevat (links naar) persartikelen, opinies, blogs,
etc. over IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Voor actuele
informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
* Uurlang interview <a
href="https://www.bnr.nl/podcast/de-technoloog/10363535/inloggen-met-behoud-van-privacy-there-s-an-app-for-that">Inloggen
met behoud van privacy? There is an app for that</a>, in de serie
<em>De Technoloog</em>, BNR Radio, 13/12/2018.
* Artikel <em>IRMA: de nieuwe wereldwijde internetstandaard voor
authenticatie?</em>, in [Burgerzaken en
Recht](https://nvvb.nl/nl/communicatie/burgerzaken-recht/), 13
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment