Commit 7fc83c86 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files
parents fd621e9e 30296ea7
Pipeline #46733 failed with stage
in 44 seconds
......@@ -42,6 +42,10 @@ Below is a list of websites where IRMA can now be used for login.
* [MijnIRMA](https://privacybydesign.foundation/mijnirma/) for
managing ones own IRMA app and for inspecting its usage.
* [IRMA: nieuwe manier van
inloggen](https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/innovatie/de-digitale-stad/irma-nieuwe-manier-inloggen/) demo website of the city of Amsterdam.
Undoubtedly, this list is not complete. Please inform us about missing
(stable) IRMA applications (at: irma 'at' privacybydesign.foundation).
......
......@@ -42,6 +42,9 @@ in te loggen.
* [MijnIRMA](https://privacybydesign.foundation/mijnirma/) voor het
beheer van de eigen IRMA app en inzien van het gebruik ervan.
* [IRMA: nieuwe manier van
inloggen](https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/innovatie/de-digitale-stad/irma-nieuwe-manier-inloggen/) demo website van gemeente Amsterdam.
Deze lijst is ongetwijfeld niet volledig. Laat het vooral weten als er
(stabiele) IRMA toepassingen zijn die hier ontbreken (op: irma 'at'
privacybydesign.foundation).
......
......@@ -16,6 +16,15 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2020
* Aankonding van [IRMA: nieuwe manier van
inloggen](https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/innovatie/de-digitale-stad/irma-nieuwe-manier-inloggen/)
van gemeente Amsterdam, met follow-up aandacht van
[Tweakers](https://tweakers.net/nieuws/174524/amsterdamse-burgers-kunnen-irma-app-testen-om-zich-bij-gemeente-te-identificeren.html),
[Het
Parool](https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-identificatie-app-biedt-amsterdammers-meer-privacy~bc23805f/), [AT5](https://www.at5.nl/artikelen/205548/gemeente-werkt-aan-nieuwe-app-voor-online-contact-met-amsterdammers)
en van [AG Connect](https://www.agconnect.nl/artikel/amsterdam-test-privacyvriendelijker-alternatief-voor-digid).
* [Persbericht](https://www.ru.nl/fnwi/onderzoek/radboud-innovation-science/nieuwsberichten-ris/2020/interdisciplinaire-samenwerking-encryption-4-all/)
*Interdisciplinaire samenwerking Encryption 4 All van start* van
de Radboud Universiteit over de aanvang van een nieuw groot NWO
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment