Commit 814904c4 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

slides added

parent 5e80c91c
......@@ -45,7 +45,7 @@ Several general presentations about IRMA and its applications
2. 14:00 - 14:30 "Toepassingen van IRMA voor Persoonlijke
Gezondheidsomgevingen (PGOs), bij Ivido en Medmij", Tristan
Garssen, [Ivido](https://www.ivido.nl).
Garssen, [Ivido](https://www.ivido.nl). [[slides](../meeting-slides/slides-5-7-19/garssen-5-juli-2019.pdf)]
3. 14:30 - 15:00 "Privacy-by-Design en SIDN samen op weg naar:
Garantie op stabiliteit van de IRMA Backbone", Michiel Graat,
......@@ -59,7 +59,7 @@ Several general presentations about IRMA and its applications
6. 16:00 - 16:30 "IRMA pilots bij verschillende gemeenten", Tomas
Harreveld, [Privacy by Design
Foundation](https://privacybydesign.foundation). [[slides](../meeting-slides/slides-5-7-19/ringers-harreveld-5-juli-2019.pdf)]
Foundation](https://privacybydesign.foundation). [[slides](../meeting-slides/slides-5-7-19/ringers-harreveld-5-juli-2019.pdf)] (dezelfde als hierboven voor het eerste praatje van Ringers).
**Drinks:**
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment