Unverified Commit 82292d73 authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers Committed by GitHub
Browse files

Remove dutch paragraph from irma-explanation

parent 9ef55a5b
......@@ -112,18 +112,6 @@ white coat and receives you in an office in a building that says
information is often missing (or is easy to fabricate), so that we
have to use attributes like in IRMA for trusted intraction.
Kortom: IRMA gaat over attribuut-gebaseerde authenticatie: u bewijst
niet zozeer *wie* u bent, maar *wat* u bent. Dat is heel natuurlijk
en intuïtief. Als u een arts in het ziekenhuis bezoekt wilt u
diens naam misschien weten voor de communicatie, maar een veel
belangrijker attribuut is dat de betreffende persoon daadwerkelijk
arts is. In de niet-digitale wereld vertrouwen we erg op de context:
de persoon draagt een witte jas en ontvangt u in een werkkamer in een
ziekenhuis. Dat geeft vertrouwen. Maar in de online wereld ontbreekt
een dergelijke context (of is die makkelijk te vervalsen) en moeten we
attributen als in IRMA gebruiken voor betrouwbare omgang.
[To the top](#top)
### <a name="why"></a>2. Why would you wish to use attributes instead of identities?
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment