Commit 85dd513f authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

manifest added

parent 682da465
......@@ -16,6 +16,11 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2019
* [IRMA Manifest](../pdf/IRMA-manifest-2019.pdf), waarin IRMA
beschreven wordt als een ``Zwitsers zakmes'' voor identiteiten dat
maatschappelijke zekerheden geeft via authenticatie, ondertekening
en versleuteling. Tevens nodigt die manifest uit tot deelname.
* Interview met Geert-Jan Bogaerts van [Public
Spaces](https://publicspaces.net) en de VPRO, die IRMA (beiden) gaan
gebruiken <a
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment