Commit 929ee0da authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

demo links added and demo text added on first page

parent d6a3f41b
......@@ -10,30 +10,29 @@ translations:
en: /demo-en
---
De [IRMATube demo](/demo/irmaTube) is een fictieve video-streaming
service, die meerdere aspecten van IRMA demonstreert. Door "lid" te
worden van IRMATube ontvangt u lidmaatschaps-attributen. Deze kunt u
dan later vrijgeven om (trailers van) films te bekijken.
In het bijzonder laat IRMATube de volgende aspecten van
attribuut-gebaseerde authenticatie zien.
* Bij het lid worden ontvangt u *twee* attributen: een die enkel
aangeeft dat u lid bent, en een andere die een identificerend
lidmaatschapsnummer bevat. Bij het bekijken van een film wordt
echter enkel om het lidmaatschaps-attribuut gevraagd. U wordt
daardoor niet geïdentificeerd: u toont enkel aan dat u lid bent,
maar niet wie u bent.
In een uitgebreider en realistischer scenario zou u misschien uw
lidmaatschapsnummer wel willen onthullen als u een bepaalde film aan
uw profiel wil toegevoegen. Dit zit echter niet in de huidige versie
van de IRMATube demo.
* Sommige films op IRMATube hebben een leeftijdsgrens. Wanneer u een
van deze films wilt bekijken, toont u niet alleen uw
IRMATube-lidmaatschaps attribuut, maar toont u ook aan dat u oud
genoeg bent door middel van een leeftijdsgrens-attribuut. (Deze
attributen u [hier](/uitgifte/idin) krijgen.)
<a class="button" href="/demo/irmaTube">Ga naar IRMATube</a>
Deze pagina beschrijft hoe IRMA gebruikt kan worden om attributen voor
bepaalde doeleinden te gebruiken. Bij ieder van de onderstaande
knoppen wordt verdere uitleg gegeven.
Login met email adres
: <a class="button" href="https://privacybydesign.foundation/demo/mail">Email login</a>
Adres opgave via automatisch invullen van velden
: <a class="button"
href="https://privacybydesign.foundation/demo/adres">Adres invullen</a>
Verificatie of iemand student is
: <a class="button"
href="https://privacybydesign.foundation/demo/student">Student check</a>
Leeftijdscontrole
: <a class="button"
href="https://privacybydesign.foundation/demo/18plus">18+ check</a>
Registratie en verificatie om online films te kijken
: <a class="button"
href="https://privacybydesign.foundation/demo/irmaTube">IRMATube</a>
......@@ -15,14 +15,14 @@ widget1:
widget2:
title: IRMA
url: /irma/
text: Met IRMA kunt u op betrouwbare wijze alleen relevante eigenschappen (attributen, zoals "ouder dan 18") van uzelf aan anderen bewijzen. Deze IRMA attributen beheert u zelf in een app, op uw eigen telefoon.
text: Met IRMA kunt u op betrouwbare wijze alleen relevante eigenschappen (attributen, zoals "ouder dan 18") van uzelf aan anderen bewijzen. Deze IRMA attributen beheert u helemaal zelf in een app, op uw eigen telefoon.
# image: irma-video-youtube.png
video: <a href="#" data-reveal-id="videoModal"><img src="/images/irma-video-youtube.png" width="302" height="182" alt=""/></a>
widget3:
title: Nieuwe attributen
url: /uitgifte/
image: surfidin.png
text: Na installatie van de IRMA app en registratie bij <a href="/mijnirma">MijnIRMA</a> kunt u nu <a href="https://www.idin.nl/consumenten">iDIN</a>-attributen van uw bank laden, en als u medewerker of student bent aan de Radboud-universiteit, ook via <a href="https://surfconext.nl/">Surfnet</a>.
title: Zien wat met IRMA kan?
url: /demo/
image: IRMATube_logo.png
text: Via verschillende demo's krijgt u een indruk van het gebruik van IRMA, bijvoorbeeld voor het tonen van een e-mail adres, om te bewijzen dat u student bent, of ouder dan 18, om automatisch (adres)velden in te vullen, of om privacy-vriendelijk films te bekijken. Al deze demo's zijn voorzien van uitleg en van instructies om ze zelf te doen.
---
### Stichting Privacy by Design
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment