Commit 929ee0da authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

demo links added and demo text added on first page

parent d6a3f41b
...@@ -10,30 +10,29 @@ translations: ...@@ -10,30 +10,29 @@ translations:
en: /demo-en en: /demo-en
--- ---
De [IRMATube demo](/demo/irmaTube) is een fictieve video-streaming Deze pagina beschrijft hoe IRMA gebruikt kan worden om attributen voor
service, die meerdere aspecten van IRMA demonstreert. Door "lid" te bepaalde doeleinden te gebruiken. Bij ieder van de onderstaande
worden van IRMATube ontvangt u lidmaatschaps-attributen. Deze kunt u knoppen wordt verdere uitleg gegeven.
dan later vrijgeven om (trailers van) films te bekijken.
Login met email adres
In het bijzonder laat IRMATube de volgende aspecten van : <a class="button" href="https://privacybydesign.foundation/demo/mail">Email login</a>
attribuut-gebaseerde authenticatie zien.
Adres opgave via automatisch invullen van velden
* Bij het lid worden ontvangt u *twee* attributen: een die enkel : <a class="button"
aangeeft dat u lid bent, en een andere die een identificerend href="https://privacybydesign.foundation/demo/adres">Adres invullen</a>
lidmaatschapsnummer bevat. Bij het bekijken van een film wordt
echter enkel om het lidmaatschaps-attribuut gevraagd. U wordt Verificatie of iemand student is
daardoor niet geïdentificeerd: u toont enkel aan dat u lid bent, : <a class="button"
maar niet wie u bent. href="https://privacybydesign.foundation/demo/student">Student check</a>
In een uitgebreider en realistischer scenario zou u misschien uw Leeftijdscontrole
lidmaatschapsnummer wel willen onthullen als u een bepaalde film aan : <a class="button"
uw profiel wil toegevoegen. Dit zit echter niet in de huidige versie href="https://privacybydesign.foundation/demo/18plus">18+ check</a>
van de IRMATube demo.
Registratie en verificatie om online films te kijken
* Sommige films op IRMATube hebben een leeftijdsgrens. Wanneer u een : <a class="button"
van deze films wilt bekijken, toont u niet alleen uw href="https://privacybydesign.foundation/demo/irmaTube">IRMATube</a>
IRMATube-lidmaatschaps attribuut, maar toont u ook aan dat u oud
genoeg bent door middel van een leeftijdsgrens-attribuut. (Deze
attributen u [hier](/uitgifte/idin) krijgen.)
<a class="button" href="/demo/irmaTube">Ga naar IRMATube</a>
...@@ -15,14 +15,14 @@ widget1: ...@@ -15,14 +15,14 @@ widget1:
widget2: widget2:
title: IRMA title: IRMA
url: /irma/ url: /irma/
text: Met IRMA kunt u op betrouwbare wijze alleen relevante eigenschappen (attributen, zoals "ouder dan 18") van uzelf aan anderen bewijzen. Deze IRMA attributen beheert u zelf in een app, op uw eigen telefoon. text: Met IRMA kunt u op betrouwbare wijze alleen relevante eigenschappen (attributen, zoals "ouder dan 18") van uzelf aan anderen bewijzen. Deze IRMA attributen beheert u helemaal zelf in een app, op uw eigen telefoon.
# image: irma-video-youtube.png # image: irma-video-youtube.png
video: <a href="#" data-reveal-id="videoModal"><img src="/images/irma-video-youtube.png" width="302" height="182" alt=""/></a> video: <a href="#" data-reveal-id="videoModal"><img src="/images/irma-video-youtube.png" width="302" height="182" alt=""/></a>
widget3: widget3:
title: Nieuwe attributen title: Zien wat met IRMA kan?
url: /uitgifte/ url: /demo/
image: surfidin.png image: IRMATube_logo.png
text: Na installatie van de IRMA app en registratie bij <a href="/mijnirma">MijnIRMA</a> kunt u nu <a href="https://www.idin.nl/consumenten">iDIN</a>-attributen van uw bank laden, en als u medewerker of student bent aan de Radboud-universiteit, ook via <a href="https://surfconext.nl/">Surfnet</a>. text: Via verschillende demo's krijgt u een indruk van het gebruik van IRMA, bijvoorbeeld voor het tonen van een e-mail adres, om te bewijzen dat u student bent, of ouder dan 18, om automatisch (adres)velden in te vullen, of om privacy-vriendelijk films te bekijken. Al deze demo's zijn voorzien van uitleg en van instructies om ze zelf te doen.
--- ---
### Stichting Privacy by Design ### Stichting Privacy by Design
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment