Commit 93d64ddc authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

Update active developers

parent e5695830
Pipeline #55969 passed with stage
in 36 seconds
......@@ -63,16 +63,17 @@ been) active in developing software and web-pages of the foundation.
#### Active developers
* Sietse Ringers
* David Venhoek
* Ivar Derksen
* Maja Reißner
* David Venhoek
* Leon Botros
* Hanna Schraffenberger
* Fabian van den Broek
* Tomas Harreveld
* Bart Jacobs
#### Former developers
* Hanna Schraffenberger
* Fabian van den Broek
* Tomas Harreveld
* Ayke van Laethem
* Koen van Ingen
* Joost van Dijk
......@@ -81,5 +82,3 @@ been) active in developing software and web-pages of the foundation.
* Roland van Rijswijk-Deij
* Pim Vullers
* Bas Westerbaan
......@@ -66,16 +66,17 @@ ontwikkeling van de software and de webpagina's van de stichting.
#### Actieve ontwikkelaars
* Sietse Ringers
* David Venhoek
* Ivar Derksen
* Maja Reißner
* David Venhoek
* Leon Botros
* Hanna Schraffenberger
* Fabian van den Broek
* Tomas Harreveld
* Bart Jacobs
#### Voormalige ontwikkelaars
* Hanna Schraffenberger
* Fabian van den Broek
* Tomas Harreveld
* Ayke van Laethem
* Koen van Ingen
* Joost van Dijk
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment