Commit 95648d0f authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

Add OMOOC video and ISOC award to dutch frontpage

parent 91dc2fc5
......@@ -15,16 +15,15 @@ widget1:
image: nijmegen_logo_inverted.png
text: De gemeente Nijmegen geeft als koploper IRMA attributen uit vanuit de basisregistratie personen. Elke burger in Nederland die kan inloggen met een DigiD kan deze attributen verkrijgen. Hierdoor komen veel nieuwe toepassingen binnen handbereik.
widget2:
title: IRMA op het fieldlab
url: /irma-fieldlab-sept-2018/
text: "Op het fieldlab van VNG realisatie van 24 tot 28 september heeft IRMA groot meegedaan: we hebben nieuwe pilots en applicaties gemaakt, nieuwe contacten en ideeën opgedaan, en IRMA zelf uitgebreid. Lees hier meer."
image: fieldlab-badge.png
#851 × 479
title: OMOOC onderzoekt digitale identiteit
url: https://omooc.nl/inzicht/digitale-identiteit/
text: "Wouter Welling van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt voor OMOOC digitale identiteit en IRMA, en interviewt Bart Jacobs, Marleen Stikker en Martijn van der Linden."
video: <a href="#" data-reveal-id="videoModal"><img src="/images/omooc-digitale-identiteit-youtube.png" width="302" height="182" alt=""/></a>
widget3:
title: Samenwerking met SIDN
url: https://www.sidn.nl/a/veilig-internet/waarom-zou-je-meer-data-delen-dan-noodzakelijk-is
image: SIDN-IRMA-signing-3-12-2018.jpg
text: De Stichting Privacy by Design en de Stichting Internet Domein Registratie Nederland (SIDN) zijn een samenwerking aangegaan om het gebruik en de beschikbaarheid van IRMA te bevorderen.
title: IRMA wint Internet Innovatie Award 2019
url: https://awards.isoc.nl/innovatie/2019/
image: isoc-prijs.jpg
text: De stichting Privacy by Design heeft de Internet Innovatie Award 2019 van de Internet Society gewonnen.
# url: https://www.khmw.nl/brouwer-prijs-naar-privacy-by-design/
# image: KHMW-logo.jpg
# text: De stichting Privacy by Design heeft de prestigieuze Brouwer prijs 2018 van de KHMW gewonnen voor wetenschap en samenleving. De jury prijst de positieve bijdrage aan maatschappelijk vertrouwen en de gedegen wetenschappelijke basis van IRMA.
......@@ -87,7 +86,7 @@ De stichting ontvangt externe financiering uit de volgende projecten.
<div id="videoModal" class="reveal-modal large" data-reveal="">
<div class="flex-video widescreen vimeo" style="display: block;">
<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/q6IihEQFPys" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/ctz-GoIL6W0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<a class="close-reveal-modal">&#215;</a>
</div>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment