Commit 95b6723d authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

antwoorden kamervragen toegevoegd

parent 8f50cd29
Pipeline #36232 passed with stage
in 1 minute and 57 seconds
......@@ -14,6 +14,13 @@ Deze pagina bevat (links naar) persartikelen, opinies, blogs,
etc. over IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Voor actuele
informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2020
* Beantwoording vragen van Tweede Kamer lid Slootweg (CDA) over
IRMA, 7 jan. 2020, zie [locale
pdf](../pdf/antwoorden-slootweg-jan-2020.pdf) en
[online](https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/07/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-irma-app-wordt-gebruikt-in-een-huisartsenpost).
## 2019
* Artikel [Omscholing: `Van trombonist naar
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment