Commit 981ec23a authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

F-Droid and Tweakers added

parent 247e3028
Pipeline #50311 passed with stage
in 42 seconds
......@@ -9,11 +9,14 @@ translations:
en: /download-en
---
De IRMA app is beschikbaar voor Android (Google) en voor iOS (Apple). U kunt de app via een van de volgende knoppen downloaden.
De IRMA app is beschikbaar voor iOS (Apple) en voor Android (Google en F-Droid). U kunt de app via een van de volgende knoppen downloaden.
<a href="https://itunes.apple.com/nl/app/irma-authentication/id1294092994" target="_blank"><img src="/images/app-store-badge.png" alt="Apple Store" width="150"></a>
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu" target="_blank"><img src="/images/google-play-badge.png" alt="Play Store" width="150"></a>
<a href="https://itunes.apple.com/nl/app/irma-authentication/id1294092994" target="_blank"><img src="/images/app-store-badge.png" alt="Apple Store" width="150"></a>
<a href="https://f-droid.org/packages/org.irmacard.cardemu/" target="_blank"><img src="/images/fdroid-repository-badge.png" alt="F-Droid Repository" width="150"></a>
Na installatie van de app start de registratie procedure vanzelf,
zie [verdere uitleg](/irma-begin).
......@@ -9,11 +9,13 @@ translations:
nl: /download
---
The IRMA app is available for Android (Google) and for iOS (Apple). You can download it using one of these buttons.
The IRMA app is available for iOS (Apple) and for Android (Google and F-Droid). You can download it using one of these buttons.
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu" target="_blank"><img src="/images/google-play-badge.png" alt="Play Store" width="150"></a>
<a href="https://itunes.apple.com/us/app/irma-authentication/id1294092994" target="_blank"><img src="/images/app-store-badge.png" alt="Apple Store" width="150"></a>
<a href="https://f-droid.org/packages/org.irmacard.cardemu/" target="_blank"><img src="/images/fdroid-repository-badge.png" alt="F-Droid Repository" width="150"></a>
After installing the app the registration procedure will start
automatically, see [further explanation](/irma-start).
......@@ -16,6 +16,8 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2021
* Artikel [Een app in plaats van je paspoort](https://tweakers.net/reviews/8748/waar-staat-nederland-in-de-zoektocht-naar-een-digitaal-identiteitsbewijs.html) op tech website [Tweakers](https://tweakers.net) over de eID visie van de overheid, geinspireerd door IRMA, 23/3/21. [[locale copie](../pdf/EenAppInPlaatsVanJePaspoort-23-3-2021.pdf).
* Radio interview [Echt of nep? De groeiende dreiging van
deepfakes](https://www.nporadio1.nl/radio-focus/onderwerpen/72775-2021-02-23-echt-of-nep-de-groeiende-dreiging-van-deepfakes)
over nepnieuws, deep fakes en het belang van digitale
......@@ -24,7 +26,7 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
Focus](https://www.nporadio1.nl/radio-focus), 23/2/2021 [[podcast
link](https://plinkhq.com/i/791101885/e/1000510276076)].
* Artikel <em>Vertrouwelijk bellen met IRMA</em> in magazine
* Artikel *Vertrouwelijk bellen met IRMA* in magazine
[Binnenlands Bestuur](https://www.binnenlandsbestuur.nl/),
jan. 2021. [[deel1](../images/idbellen1.jpeg),
[deel2](../images/idbellen2.jpeg),
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment