Commit 9d3f6fdb authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

link voor agb codes toegevoegd

parent a4e2babd
......@@ -74,12 +74,12 @@ Mobiel telefoonnummer-attribuut
Sociaal netwerk-attributen
: Attributen (enige variatie per netwerk): voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam
<a class="button" href="/uitgifte/social/facebook">
<img src="/images/facebook.png">Laad attributen via Facebook</a>
<img src="/images/facebook.png">Laad attributen vanuit Facebook</a>
<a class="button" href="/uitgifte/social/twitter">
<img src="/images/twitter.png">Laad attributen via Twitter</a>
<img src="/images/twitter.png">Laad attributen vanuit Twitter</a>
<a class="button" href="/uitgifte/social/linkedin">
<img src="/images/linkedin.png">Laad attributen via LinkedIn</a>
<img src="/images/linkedin.png">Laad attributen vanuit LinkedIn</a>
[Meer informatie](/uitgifte-socialmedia)
Attributen via uw (Nederlandse) onderwijsinstelling
......@@ -98,7 +98,12 @@ Attributen via uw (internationale) onderwijsinstelling
Attributen via het BIG-register --- op basis van iDIN gegevens
: Attributen: BIG-nummer, startdatum BIG-registratie, medisch beroep, medisch specialisme
<a class="button" href="/uitgifte/big">
<img src="/images/big.png">Laad attributen via BIG</a>
<img src="/images/big.png">Laad attributen vanuit BIG</a>
**(Tijdelijk beperkt bruikbaar door aanpassingen bij BIG)**
[Meer informatie](/uitgifte-big)
Attributen via het AGB-register --- uitgegeven door de stichting [nuts.nl](httpss://nuts.nl) vanuit Vektis
: Attributen: [AGB-code](https://www.agbcode.nl/) van een medische zorgverlener, voor declaraties, inkopen, etc.
<a class="button" href="https://irma-agb.nuts.nl/">
<img src="/images/agb-code.gif">Laad attributen vanuit AGB</a>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment