Commit 9d5dd90c authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

AG connect article added

parent d228a1a1
......@@ -21,9 +21,9 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
van gemeente Amsterdam, met follow-up aandacht van
[Tweakers](https://tweakers.net/nieuws/174524/amsterdamse-burgers-kunnen-irma-app-testen-om-zich-bij-gemeente-te-identificeren.html),
[Het
Parool](https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-identificatie-app-biedt-amsterdammers-meer-privacy~bc23805f/)
en van
[AT5](https://www.at5.nl/artikelen/205548/gemeente-werkt-aan-nieuwe-app-voor-online-contact-met-amsterdammers).
Parool](https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-identificatie-app-biedt-amsterdammers-meer-privacy~bc23805f/), [AT5](https://www.at5.nl/artikelen/205548/gemeente-werkt-aan-nieuwe-app-voor-online-contact-met-amsterdammers)
en van [AG Connect](https://www.agconnect.nl/artikel/amsterdam-test-privacyvriendelijker-alternatief-voor-digid).
* [Persbericht](https://www.ru.nl/fnwi/onderzoek/radboud-innovation-science/nieuwsberichten-ris/2020/interdisciplinaire-samenwerking-encryption-4-all/)
*Interdisciplinaire samenwerking Encryption 4 All van start* van
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment