Commit 9ef55a5b authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

support page adapted, in Dutch

parent cc6adebd
---
layout: page
title: Vrienden en Helden van de Stichting
meta_title: Vrienden
title: Steun de Stichting
meta_title: Steun
header:
image_fullwidth: header_unsplash_4.jpg
title: Privacy by Design Foundation
......@@ -11,6 +11,30 @@ translations:
en: /support
---
De stichting Privacy by Design ziet het ontwikkelen van het
identiteitsplatform IRMA als een *community effort*, waarbij
betrokkenheid, samenwerking en steun van verschillende kanten en op
verschillende manieren mogelijk is. Hieronder wordt op twee
mogelijkheden verder ingegaan (*in kind* en *in cash*). Voor andere
mogelijke bijdragen neem gerust [contact](/contact) op.
### Steun bij software ontwikkeling
Wilt u, als individu of organisatie, bijdragen aan de verdere
ontwikkeling van de IRMA software, neem dan AUB contact op met de
*lead developer* Sietse Ringers (s.ringers 'at'
privacybydesign.foundation). Bijdragen zijn bijvoorbeeld gewenst bij
het integreren van IRMA authenticatie en ondertekening in bestaande
software pakketten, zoals voor communicatie of tekst
verwerking. Bijvoorbeeld, het zou heel handig zijn om plugins te
hebben om IRMA handtekeningen te kunnen controleren in diverse mail
clients, of in office omgevingen. De stichting hoopt dat zulke
software als gratis open source beschikbaar komt. Het is echter ook
mogelijk om commerciële en/of closed source software te bouwen bovenop
de (gratis) IRMA infrastructuur.
### Financiële steun
De stichting Privacy by Design wil zo veel mogelijk van haar diensten
gratis aanbieden. De activiteiten van de stichting kosten echter wel
geld, zoals bijvoorbeeld het in de lucht houden van de IRMA
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment