Commit 9f10ea67 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

slides en nieuws update

parent b3a3d427
Pipeline #34168 failed with stage
in 29 seconds
......@@ -47,7 +47,7 @@ Several general presentations about IRMA and its applications
2. 14:00 - 14:30 "Inwoners centraal bij het ontwerp van nieuwe
diensten", Mark Fonds, Ineke van Gelder, Mike Alders,
Gemeente Amsterdam.
Gemeente Amsterdam. [[slides](../meeting-slides/slides-29-11-19/Amsterdam-Inwonerscentraal-ontwerpen-ontwikkelen.pdf)]
3. 14:30 - 15:00 "Proef met DigiD Bronidentiteit in combinatie met
IRMA", Hans Rob de Reus, Ministerie van Binnenlandse Zaken.
......
......@@ -16,6 +16,11 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2019
* Verwijzing naar IRMA in [Volkskrant
interview](https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-internet-is-stuk-maar-nog-niet-verloren~ba49e4ec/)
*Het internet is stuk, maar nog niet verloren* met Marleen
Stikker, op 31 nov. 2019
* Artikel [Alibaba of
Irma?](https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/security/6817080/1444691/alibaba-of-irma.html)
in [Computable](https://www.computable.nl) naar aanleiding van een
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment