Commit a1f21979 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

brief aan stas toegevoegd

parent 52c88cc6
......@@ -16,6 +16,14 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2019
* Open [brief](../pdf/stas-bzk-aug-19.pdf) van de stichting [Privacy
by Design](https://privacybydesign.foundation/) aan
staatssecretaris [Raymond
Knops](https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/raymond-knops),
verantwoordelijk voor (elektronische) identiteiten, over zijn
mogelijke, onnodige plannen voor een wetswijziging om BSNs bij
private eID-partijen op te slaan.
* Podcast *Identificatie met IRMA* van stichting
[Nuts](https://nuts.nl/) voor
[Spotify](https://open.spotify.com/show/59V4WgEKfbWhMvzSf8AKlE) en
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment