Commit aa2af7ef authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

pers artikelen toegevoegd

parent a98df20d
Pipeline #34767 passed with stage
in 31 seconds
......@@ -16,6 +16,16 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2019
* Artikel [Omscholing: `Van trombonist naar
softwareontwikkelaar'](https://www.computable.nl/artikel/advertorial/sponsored/6844400/5740344/omscholing-van-trombonist-naar-softwareontwikkelaar.html)
over studenten van de Open Universiteit die een IRMA project doen,
in [Computable](https://www.computable.nl), 10 dec. 2019.
* Blog [Teken tegen
nepnieuws](https://ibestuur.nl/weblog/teken-tegen-nepnieuws) met
vermelding van IRMA, op [iBestuur.nl](https://ibestuur.nl/), 9
dec. 2019.
* Artikel [Sleutelen aan een digitaal
paspoort](https://fd.nl/beurs/1323728/sleutelen-aan-een-digitaal-paspoort)
in het [Financieel Dagblad](https://fd.nl/), met vermelding van
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment