Commit ab9ea24e authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

typo

parent 02e120e9
Pipeline #40176 passed with stage
in 27 seconds
......@@ -18,7 +18,7 @@ zich daarin aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De opzet van IRMA is zodanig dat persoonsgegevens, in het bijzonder
attributen, exclusief bij de gebruiker zelf in de IRMA app op de eigen
telefoon of tablet worden opgeslagen. De stichting heeft een
samenwerkingsovereenkomst en een verwerkingsovereenkomst met
samenwerkingsovereenkomst en een verwerkersovereenkomst met
[SIDN](https://www.sidn.nl/nieuws-en-blogs/sidn-en-privacy-by-design-bundelen-krachten-voor-privacyvriendelijke-elektronische-identiteiten-via-irma).
Als onderdeel van deze overeenkomst is SIDN uitvoerder bij de
registratie van nieuwe IRMA gebruikers. Daarbij bewaart SIDN per
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment