Commit ac9c47dc authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

meeting update

parent aa6148df
Pipeline #54663 passed with stage
in 37 seconds
......@@ -47,25 +47,21 @@ onderwerpen. Een tijdschema volgt binnenkort.
1. 13:30 Opening, welkom
2. 13:30 - 14:00 Pieter van der Meulen (SURF - Trust and
Identity). *Using IRMA as an alternative to in person identity
validation*
3. 14:00 - 14:30 Remko Hoekstra en Ewout van Haeften (Centraal
2. 13:30 - 14:00 Remko Hoekstra en Ewout van Haeften (Centraal
InkoopBureau, CIB). *Landelijke uitrol van de Gehandicapten
Parkeer App: fraudebestrijding met behulp van IRMA*, zie ook
[GPA](https://www.gpkapp.nl/zo-werkt-het)
4. 14:30 - 15:00 David Lamers en Joris Lange (Rabobank), *Deep dive
3. 14:00 - 14:30 David Lamers en Joris Lange (Rabobank), *Deep dive
& learnings from Datakeeper*, zie ook
[Datakeeper](https://datakeeper.nl/)
5. 15:00 - 15:30 Pauze
4. 14:30 - 15:00 Pauze
6. 15:30 - 16:00 Dennis Bor en Lian Vervoort (Radboud Universiteit),
5. 15:00 - 15:30 Dennis Bor en Lian Vervoort (Radboud Universiteit),
*Twid: tegengaan van desinformatie op Twitter met IRMA*
7. 16:00 - 16:30 Sietse Ringers en Martijn Sanders (SIDN), *State of
6. 15:30 - 16:00 Sietse Ringers en Martijn Sanders (SIDN), *State of
the IRMA*
Ter afsluiting is er informeel napraten in [The Streetfood
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment