Commit b016525b authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

Add demo index page

parent 4f6b62d3
---
layout: page
title: IRMA demo's
header:
image_fullwidth: header_unsplash_4.jpg
title: Privacy by Design Foundation
permalink: /demo/
---
De [IRMATube demo](/demo/irmaTube) is een fictieve video-streaming service, die meerdere aspecten
van IRMA demonstreert. Door "lid" te worden van IRMATube ontvangt u
lidmaatschaps-attributen. Deze kunt u dan later vrijgeven om (trailers van)
films te bekijken. In het bijzonder laat IRMATube de volgende kwaliteiten van
IRMA zien:
* Bij het lid worden ontvangt u twee attributen: een die enkel aangeeft dat u lid
bent, en een andere die een identificerend lidmaatschapsnummer bevat. Bij het
bekijken van een film wordt echter enkel om het lidmaatschaps-attribuut gevraagd.
U wordt daardoor niet geïdentificeerd: u toont enkel aan dat u lid bent, maar
niet wie u bent.
* Sommige films hebben een leeftijdsgrens. Wanneer u een van deze films wilt
bekijken, toont u niet alleen uw IRMATube-lidmaatschaps attribuut, maar toont
u ook aan dat u oud genoeg bent door middel van een leeftijdsgrens-attribuut.
(Deze attributen u [hier](/uitgifte/idin) krijgen.)
<a class="button" href="/demo/irmaTube">Ga naar IRMATube</a>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment