Commit b45c0498 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

general updates

parent b90a15f8
Pipeline #52584 failed with stage
in 26 seconds
......@@ -33,6 +33,8 @@ Leeftijdscontrole
href="/demo/18plus">18+ check</a> &nbsp; <a class="button"
href="https://www.angrygames.nl/index.html">Angry Games demo</a>
Met [uitleg](https://creativecode.github.io/irma-made-easy/posts/putting-an-age-check-on-a-static-website-using-irma/) voor ontwikkelaars.
Registratie en verificatie om online films te kijken
: <a class="button"
href="/demo/irmaTube">IRMATube</a>
......
......@@ -33,6 +33,9 @@ Age verification
href="/demo-en/18plus">18+ check</a> &nbsp; <a class="button"
href="https://www.angrygames.nl/index.html">Angry Games demo</a>
With [explanations](https://creativecode.github.io/irma-made-easy/posts/putting-an-age-check-on-a-static-website-using-irma/) for developers.
Registration and verification for watching movies online
: <a class="button"
href="/demo-en/irmaTube">IRMATube</a>
......
......@@ -36,6 +36,8 @@ Below is a list of websites where IRMA can now be used for login.
[Snelder](https://mijn.huisartsenpraktijksnelder.nl/), supported
by [Chipsoft](https://www.chipsoft.nl).
* Patient portal [Fonkelzorg](https://fonkelzorg.nl/patientenportaal/)
* [030 IRMA](https://www.030irma.nl/) for adding personal data to a
pdf document.
......
......@@ -39,6 +39,8 @@ in te loggen.
Zie ook de eigen uitleg [pagina](https://magazine.chipsoft.nl/irma-installeren-online/welkom/) en [video](https://www.youtube.com/watch?v=6OSS0REAb0g) van Chipsoft voor het gebruik van IRMA.
* Patiëntenportaal [Fonkelzorg](https://fonkelzorg.nl/patientenportaal/)
* [030 IRMA](https://www.030irma.nl/) voor het toevoegen van
persoonsgegevens aan een pdf document.
......
......@@ -73,7 +73,6 @@ als instrument tegen desinformatie*
8. 15:40 - 16:00 Sietse Ringers (SIDN), *State of the IRMA*
This online meeting takes place via
[IRMA-meet](https://premium.irma-meet.nl/irma-talks). Registration is
not required. The video clips of the separate talks are made available
......
......@@ -16,6 +16,16 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2021
* Live radio
[interview](https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/eenvandaag/fefe7d5f-98b0-44ec-80b9-1a9ec7f02a2f/2021-06-04-eenvandaag)
over digitale identiteiten, i.h.b. over de nieuwe [Europese
plannnen](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2663) in relatie tot IRMA, bij radio programma
EenVandaag, 4/6/2021. Zie ook online [achtergrond](https://eenvandaag.avrotros.nl/item/europa-wil-volgend-jaar-met-digitaal-id-voor-iedereen-experimenteren-maar-met-onze-nederlandse-software-kan-dat-morgen-al/).
* Artikel [Apps voor veiligere authenticatie rukken
op](https://www.agconnect.nl/artikel/apps-voor-veiligere-authenticatie-rukken-op)
met een bespreking van IRMA, AGconnect, 17/5/2021
* Artikel [Een app in plaats van je paspoort](https://tweakers.net/reviews/8748/waar-staat-nederland-in-de-zoektocht-naar-een-digitaal-identiteitsbewijs.html) op tech website [Tweakers](https://tweakers.net) over de eID visie van de overheid, geïnspireerd door IRMA, 23/3/21. [[locale copie](../pdf/EenAppInPlaatsVanJePaspoort-23-3-2021.pdf)].
* Radio interview [Echt of nep? De groeiende dreiging van
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment