Commit b69c1947 authored by David Venhoek's avatar David Venhoek Committed by Sietse Ringers

Fully disable duo issuer.

Closes #13
parent d096b557
...@@ -26,7 +26,7 @@ deze pdf documenten bij DUO op te halen. Na inloggen bij ...@@ -26,7 +26,7 @@ deze pdf documenten bij DUO op te halen. Na inloggen bij
gewenste dipoloma's selecteren en downloaden, typisch onder de naam: gewenste dipoloma's selecteren en downloaden, typisch onder de naam:
Uittreksel_diplomaregister.pdf Uittreksel_diplomaregister.pdf
Op de [diploma uitgifte](/uitgifte/diploma) pagina van de stichting Op de diploma uitgifte pagina (tijdelijk uitgezet) van de stichting
Privacy by Design kunt u zo'n pdf diploma document uploaden. De Privacy by Design kunt u zo'n pdf diploma document uploaden. De
stichting controleert dan de digitale handtekening van DUO. stichting controleert dan de digitale handtekening van DUO.
......
...@@ -90,8 +90,8 @@ Verkrijg: BIG-nummer, startdatum BIG-registratie, medisch beroep, medisch specia ...@@ -90,8 +90,8 @@ Verkrijg: BIG-nummer, startdatum BIG-registratie, medisch beroep, medisch specia
<img src="/images/big.png">Laad attributen vanuit BIG</a> <img src="/images/big.png">Laad attributen vanuit BIG</a>
Deze dienst is uitgezet vanwege een wijziging aan de kant van het BIG-register. Zorgprofessionals kunnen wel AGB attributen laden, zie hierboven. [Meer informatie](/uitgifte-big) Deze dienst is uitgezet vanwege een wijziging aan de kant van het BIG-register. Zorgprofessionals kunnen wel AGB attributen laden, zie hierboven. [Meer informatie](/uitgifte-big)
**Attributen via het [diploma register van DUO](https://duo.nl/particulier/diplomas/mijn-diplomas.jsp) (tijdelijk uitgeschakeld)** **Attributen via het [diploma register van DUO](https://duo.nl/particulier/diplomas/mijn-diplomas.jsp) (uitgeschakeld)**
Verkrijg: aard en tijdstip van diploma's van school en/of studie Verkrijg: aard en tijdstip van diploma's van school en/of studie
<a class="button" style="cursor: not-allowed;" disabled> <a class="button" style="cursor: not-allowed;" disabled>
<img src="/images/diploma-logo.png">Laad attributen via DUO uittreksel</a> <img src="/images/diploma-logo.png">Laad attributen via DUO uittreksel</a>
Deze experimentele dienst is tijdelijk uitgezet vanwege een wijziging in het uittrekselformaat van DUO. We ontvangen graag feedback over mogelijke usecases op irma 'at' privacybydesign.foundation. ([meer informatie](/uitgifte-diploma), [toch proberen](/uitgifte/diploma)) Deze experimentele dienst is uitgezet vanwege een wijziging in het uittrekselformaat van DUO. We ontvangen graag feedback over mogelijke usecases op irma 'at' privacybydesign.foundation. [Meer informatie](/uitgifte-diploma)
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment