Commit b90a15f8 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

IRMA meetup progamme update

parent efee002d
Pipeline #52583 passed with stage
in 52 seconds
......@@ -38,7 +38,41 @@ atmosphere is open and very much content-oriented.
### Upcoming IRMA meeting: Friday afternoon, June 25, 2021.
The programme of this meeting will soon appear here.
**Programme**
*This meeting will be in Dutch*. De video link is
[premium.irma-meet.nl/irma-talks](https://premium.irma-meet.nl/irma-talks).
Deze videodienst maakt gebruik van
[BigBlueButton](https://bigbluebutton.org/), dat in principe in elke
browser moet werken. Heb je toch problemen, probeer dan Google's
Chrome browser. Die lijkt het soepelst te werken, op alle platformen.
1. 14:00 Opening, welkom
2. 14:05 - 14:25 Marieke Brouwer (Gemeente Groningen) en Marloes
van Unen (Gemeente Amsterdam), *IRMA-vote en pilots met
burgerparticipatie in Groningen en Amsterdam*
3. 14:25 - 14:40 Leon Botros en Daniel Ostkamp (RU), *Versleutelde
e-mail met IRMA: eerste prototype*
4. 14:40 - 14:55 Rowan Goemans en Laura Loenen (RU), *Cryptify:
versleutelde file transfer met IRMA*
5. 14:55 - 15:00 Koffie / thee / plas pauze
6. 15:00 - 15:20 Martijn van Dijk (RU, nu Gemeente Nijmegen),
*Authenticiteit van berichten en hun afzender via IRMA handtekeningen
als instrument tegen desinformatie*
7. 15:20 - 15:40 Reinder Rustema
([petities.nl](https://petities.nl/)), *Petities en initiatieven
steunen met IRMA*
8. 15:40 - 16:00 Sietse Ringers (SIDN), *State of the IRMA*
This online meeting takes place via
[IRMA-meet](https://premium.irma-meet.nl/irma-talks). Registration is
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment