Commit bb60c977 authored by Tomas's avatar Tomas
Browse files

Make sure issuance options are located above the fold by removing the header...

Make sure issuance options are located above the fold by removing the header and some (unnecessary) text.
parent 39e8dda4
{% if page.header == NULL and page.header.image_fullwidth == NULL and page.header.pattern == NULL and page.header.background-color == NULL and page.header.title == NULL %}
<!--
<div id="masthead-no-image-header">
<div class="row">
<div class="small-12 columns">
<a id="logo" href="{{ site.url }}" title="{{ site.title }} – {{ site.slogan }}">
<img src="{{ site.url }}{{ site.baseurl }}/assets/img/{{ site.logo }}" alt="{{ site.title }} – {{ site.slogan }}">
</a>
</div><!-- /.small-12.columns -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /#masthead -->
</div>
</div>
</div>
-->
{% if page.breadcrumb == true %}
{% include _breadcrumb.html %}
......
images/nijmegen.png

26.6 KB | W: | H:

images/nijmegen.png

6.31 KB | W: | H:

images/nijmegen.png
images/nijmegen.png
images/nijmegen.png
images/nijmegen.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
---
layout: page
title: Attribuut-uitgifte
header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
title: Privacy by Design Foundation
permalink: /uitgifte/
language: nl
translations:
......@@ -25,36 +22,21 @@ translations:
Via deze pagina kunt u attributen in de IRMA app op uw telefoon
(her)laden en zo een persoonlijk 'paspoort' samenstellen. De stichting
Privacy by Design ondertekent deze attributen digitaal, zodat
controleurs de herkomst en integriteit kunnen checken. Vervolgens
kunt u deze attributen gebruiken voor authenticatie of
controleurs de herkomst en integriteit kunnen checken.
Vervolgens kunt u deze attributen gebruiken voor authenticatie of
inloggen. Hiervoor is het nodig dat u de IRMA app geïnstalleerd heeft
en de registratie doorlopen heeft. Installatie kan via de
[Download](/download) pagina; het registratie proces wordt vanzelf
gestart wanneer u de app opent.
Hieronder staat een lijst met knoppen waarmee verschillende attributen
geladen kunnen worden. Het aantal mogelijkheden zal gaandeweg
toenemen. Daarbij gelden soms beperkingen.
* Niet alle bronnen van attributen kunnen door iedereen gebruikt
worden. Bijvoorbeeld, voor iDIN moet men een Nederlandse
bankrekening hebben en daar elektronisch op in kunnen loggen; voor
SURFnet attributen is een registratie bij een Nederlandse instelling
voor (hoger) onderwijs noodzakelijk --- en moet die instelling
"IRMA" ook toestaan.
* Er bestaan afhankelijkheden tussen sommige bronnen. Bijvoorbeeld, om
zorg attributen uit het BIG register te verkrijgen moeten eerst
andere attributen aanwezig zijn en opgevraagd worden, namelijk uit
iDIN (naam + geboortedatum). Daarnaast is natuurlijk een BIG
registratie noodzakelijk.
*Waarschuwing:* als u deze attributen via een QR-code in uw telefoon
laadt, pas dan op dat een ander die QR-code niet, bijv. over uw
schouders, oppikt. Daarmee kan die ander uw attributen namelijk
op zijn/haar telefoon laden.
Attributen uit Basisregistratie Personen (BRP)
: Attributen: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats, BSN
: Attributen: naam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats, BSN
<a class="button" href="https://services.nijmegen.nl/irma/issue/start">
<img src="/images/nijmegen.png">Laad attributen uit BRP</a>
[Meer informatie](/uitgifte-brp)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment