Commit bc1b1fdc authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

small fix

parent 981ec23a
Pipeline #50314 passed with stage
in 42 seconds
......@@ -16,7 +16,7 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2021
* Artikel [Een app in plaats van je paspoort](https://tweakers.net/reviews/8748/waar-staat-nederland-in-de-zoektocht-naar-een-digitaal-identiteitsbewijs.html) op tech website [Tweakers](https://tweakers.net) over de eID visie van de overheid, geinspireerd door IRMA, 23/3/21. [[locale copie](../pdf/EenAppInPlaatsVanJePaspoort-23-3-2021.pdf).
* Artikel [Een app in plaats van je paspoort](https://tweakers.net/reviews/8748/waar-staat-nederland-in-de-zoektocht-naar-een-digitaal-identiteitsbewijs.html) op tech website [Tweakers](https://tweakers.net) over de eID visie van de overheid, geïnspireerd door IRMA, 23/3/21. [[locale copie](../pdf/EenAppInPlaatsVanJePaspoort-23-3-2021.pdf)].
* Radio interview [Echt of nep? De groeiende dreiging van
deepfakes](https://www.nporadio1.nl/radio-focus/onderwerpen/72775-2021-02-23-echt-of-nep-de-groeiende-dreiging-van-deepfakes)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment