Commit c383f20d authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

mobiel uitleg toegevoegd

parent 268939bf
...@@ -92,7 +92,7 @@ zijn voor een transactie. ...@@ -92,7 +92,7 @@ zijn voor een transactie.
* Als u het "student" attribuut heeft kunt u bijvoorbeeld korting * Als u het "student" attribuut heeft kunt u bijvoorbeeld korting
krijgen bij de kapper; en als u het "gehandicapt" attribuut van een krijgen bij de kapper; en als u het "gehandicapt" attribuut van een
bepaalde soort heeft, hebt u recht op speciaal vervoer. bepaalde soort heeft, hebt u recht op speciaal vervoer.
* Als u online iets wil kopen moet u uw adres voor de bezorging. * Als u online iets wil kopen moet u uw adres tonen voor de bezorging.
Eventuele korting kunt u krijgen via een lidmaatschapsattribuut Eventuele korting kunt u krijgen via een lidmaatschapsattribuut
van de webwinkel. En eventueel moet u een leeftijdsattribuut laten van de webwinkel. En eventueel moet u een leeftijdsattribuut laten
zien als uw aankoop niet voor minderjarigen is. (We nemen even aan zien als uw aankoop niet voor minderjarigen is. (We nemen even aan
......
...@@ -24,7 +24,7 @@ u klikt. Daarna ontvangt u het e-mail attribuut. ...@@ -24,7 +24,7 @@ u klikt. Daarna ontvangt u het e-mail attribuut.
De geldigheid van dit e-mail attribuut is *een jaar*. De geldigheid van dit e-mail attribuut is *een jaar*.
De stichting Privacy by Design verwijdert dit email attribuut na De stichting Privacy by Design verwijdert dit email adres na
uitgifte uit de eigen systemen. De stichting houdt geen eigen log bij uitgifte uit de eigen systemen. De stichting houdt geen eigen log bij
van de uitgifte. van de uitgifte.
......
---
layout: page
title: Achtergrond informatie over mobiele telefoonnummer attribuut-uitgifte
header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
title: Privacy by Design Foundation
permalink: /uitgifte-mobiel/
language: nl
translations:
en: /issuance-mobile
---
Een mobiel telefoonnummer kan als attribuut in uw IRMA app toegevoegd
worden. Hierbij controleert de stichting Privacy by Design eerst of u
daadwerkelijk beschikt over dit nummer via een eenmalige code. Deze
uitgifte werkt alleen voor Nederlandse mobiele (06) nummers.
U kunt meerdere mobiele telefoonnumers die u heeft apart toevoegen als
attribuut in uw IRMA app. U voert het uitgifte-proces gewoon meerdere
malen uit, met de verschillende telefoonnummers.
Als eerste stap in dit uitgifte-proces voert u uw mobiele
telefoonnummer in op de betreffende
[webpagina](/uitgifte/telefoonnummer). U ontvangt dan een SMS bericht
met een eenmalige verificatie-code. Het bericht komt van het nummer
06-5195.3392 van de stichting. U dient deze code op dezelfde webpagina
in te typen. Vervolgens verschijnt er een QR-code die u met uw IRMA
app kunt scannen. Daarmee ontvangt u het attribuut waarin uw mobiele
nummer staat.
De geldigheid van dit mobiele nummer attribuut is *een jaar*.
Deze dienst bevindt zich in een experimenteel stadium en kan op basis
van ervaringen nog veranderen. De stichting Privacy by Design
verwijdert het mobiele nummer attribuut na uitgifte uit de eigen
systemen. De stichting houdt geen eigen log bij van de uitgifte. In
de systemen van telecomproviders blijft echter wel enige tijd de
communicatie tussen uw nummer en dat van de stichting bestaan.
Daar heeft de stichting geen controle over.
[Terug](/uitgifte) naar uitgifte van attributen.
...@@ -63,7 +63,8 @@ E-mailadres attribuut ...@@ -63,7 +63,8 @@ E-mailadres attribuut
Mobiel telefoonnummer-attribuut Mobiel telefoonnummer-attribuut
: Attribuut: telefoonnummer : Attribuut: telefoonnummer
<a class="button" href="/uitgifte/telefoonnummer"> <a class="button" href="/uitgifte/telefoonnummer">
<img src="/images/mobile.png">Laad telefoonnummer-attribuut</a> <img src="/images/mobile.png">Laad mobiel nummer attribuut</a>
[Meer informatie](/uitgifte-mobiel)
Attributen via Surfconext Attributen via Surfconext
: Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, locaal registratienummer : Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, locaal registratienummer
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment