Commit c612f8bf authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

brief aan kamer financieen toegevoegd

parent 2b472b08
Pipeline #39649 passed with stage
in 31 seconds
......@@ -16,6 +16,11 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2020
* [Brief](../pdf/eherkenning-pbdf-maart20.pdf) van de stichting
Privacy by Design aan de vaste commissie financiën van de
Tweede Kamer over de aanschafkosten van eHerkenning en over IRMA
als kostenloos alternatief.
* Artikel [WDO verbeterpunten voor een
goed-ID](../pdf/wdo-input-pbdf.pdf) als input voor het kamerdebat
over het wetsvoorstel Digitale Identiteit op 30 jan. 2020, 28
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment