Commit ca89926c authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

publicaties update

parent 3f5c9ac9
......@@ -16,6 +16,16 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2019
* Leidsche Verzekering Maatschappij stelt een klant in een
klachtenprocedure over het gedoe rond het
bewijzen-van-in-leven-zijn (attestatie de vita) het gebruik van de
IRMA app in het vooruitzicht, zie bericht [Verzekeraar mag vragen
om bewijs van in leven
zijn](https://www.vvponline.nl/nieuws/verzekeraar-mag-vragen-om-bewijs-van-in-leven-zijn),
2/9/2019.
* Artikel [Baas over eigen data, willen we dat eigenlijk wel?](../pdf/Gelderlander-28-8-2019.pdf) in regionale krant [De Gelderlander](https://www.gelderlander.nl/), 28/8/2019.
* Announcement by Europe's New Generation Internet Initiative
[NGI](https://www.ngi.eu/) of the project [`User-friendly email
encryption possible with identity-based
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment