Commit cc670122 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

demo translated

parent bdc22284
......@@ -9,20 +9,31 @@ language: nl
translations:
en: /demo-en
---
De [IRMATube demo](/demo/irmaTube) is een fictieve video-streaming service, die meerdere aspecten
van IRMA demonstreert. Door "lid" te worden van IRMATube ontvangt u
lidmaatschaps-attributen. Deze kunt u dan later vrijgeven om (trailers van)
films te bekijken. In het bijzonder laat IRMATube de volgende kwaliteiten van
IRMA zien:
* Bij het lid worden ontvangt u twee attributen: een die enkel aangeeft dat u lid
bent, en een andere die een identificerend lidmaatschapsnummer bevat. Bij het
bekijken van een film wordt echter enkel om het lidmaatschaps-attribuut gevraagd.
U wordt daardoor niet geïdentificeerd: u toont enkel aan dat u lid bent, maar
niet wie u bent.
* Sommige films hebben een leeftijdsgrens. Wanneer u een van deze films wilt
bekijken, toont u niet alleen uw IRMATube-lidmaatschaps attribuut, maar toont
u ook aan dat u oud genoeg bent door middel van een leeftijdsgrens-attribuut.
(Deze attributen u [hier](/uitgifte/idin) krijgen.)
De [IRMATube demo](/demo/irmaTube) is een fictieve video-streaming
service, die meerdere aspecten van IRMA demonstreert. Door "lid" te
worden van IRMATube ontvangt u lidmaatschaps-attributen. Deze kunt u
dan later vrijgeven om (trailers van) films te bekijken.
In het bijzonder laat IRMATube de volgende aspecten van
attribuut-gebaseerde authenticatie zien.
* Bij het lid worden ontvangt u *twee* attributen: een die enkel
aangeeft dat u lid bent, en een andere die een identificerend
lidmaatschapsnummer bevat. Bij het bekijken van een film wordt
echter enkel om het lidmaatschaps-attribuut gevraagd. U wordt
daardoor niet geïdentificeerd: u toont enkel aan dat u lid bent,
maar niet wie u bent.
In een uitgebreider en realistischer scenario zou u misschien uw
lidmaatschapsnummer wel willen onthullen als u een bepaalde film aan
uw profiel wil toegevoegen. Dit zit echter niet in de huidige versie
van de IRMATube demo.
* Sommige films op IRMATube hebben een leeftijdsgrens. Wanneer u een
van deze films wilt bekijken, toont u niet alleen uw
IRMATube-lidmaatschaps attribuut, maar toont u ook aan dat u oud
genoeg bent door middel van een leeftijdsgrens-attribuut. (Deze
attributen u [hier](/uitgifte/idin) krijgen.)
<a class="button" href="/demo/irmaTube">Ga naar IRMATube</a>
......@@ -8,22 +8,31 @@ permalink: /demo-en/
language: en
translations:
nl: /demo
teaser: This page has not yet been translated.
---
De [IRMATube demo](/demo/irmaTube) is een fictieve video-streaming service, die meerdere aspecten
van IRMA demonstreert. Door "lid" te worden van IRMATube ontvangt u
lidmaatschaps-attributen. Deze kunt u dan later vrijgeven om (trailers van)
films te bekijken. In het bijzonder laat IRMATube de volgende kwaliteiten van
IRMA zien:
* Bij het lid worden ontvangt u twee attributen: een die enkel aangeeft dat u lid
bent, en een andere die een identificerend lidmaatschapsnummer bevat. Bij het
bekijken van een film wordt echter enkel om het lidmaatschaps-attribuut gevraagd.
U wordt daardoor niet geïdentificeerd: u toont enkel aan dat u lid bent, maar
niet wie u bent.
* Sommige films hebben een leeftijdsgrens. Wanneer u een van deze films wilt
bekijken, toont u niet alleen uw IRMATube-lidmaatschaps attribuut, maar toont
u ook aan dat u oud genoeg bent door middel van een leeftijdsgrens-attribuut.
(Deze attributen u [hier](/uitgifte/idin) krijgen.)
The [IRMATube demo](/demo/irmaTube) is een fictious video-streaming
service that demonstrates several aspects of IRMA. When you become
IRMATube "member" you receive membership attributes. Subsequently, you
can use these to watch (trailers of) movies on the IRMATube main page.
<a class="button" href="/demo/irmaTube">Ga naar IRMATube</a>
In particular, the IRMATube demo illustrates the following aspects of
attribute-based authentication.
* Upon becoming member you receive *two* attributes: one which simply
proves that you are a member, and one which contains a personal
membership number. When you wish to watch a movie, only your
membership attribute is requested, not the membership number that
identifies you: you only prove that you are a member, not who you
are.
In a more elaborate and realistic scenario you may want to reveal
your membership number too in case you want a movie to be added to
your profile. That is not included in the current version of the
IRMATube demo.
* Some of the movies on IRMATube have an age limit. When you wish to
watch those movies, you have to reveal not only your IRMATube
membership attribute, but also your age limit attribute. (These
attributes can be obtained [here](/issuance/idin)
<a class="button" href="/demo/irmaTube">Go to IRMATube</a>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment