Commit cc6adebd authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

typo

parent 4a91bd44
......@@ -17,7 +17,7 @@ widget1:
widget2:
title: IRMA
url: /irma/
text: IRMA is het unieke platform dat u digitaal <em>self-sovereign</em> maakt en u regie geeft over uw persoonlijke gegevens&#58; met IRMA op uw telefoon bent u <em>empowered</em>, niet allen om te bewijzen wie u bent, maar ook om verklaringen zelf digitaal te ondertekenen.
text: IRMA is het unieke platform dat u digitaal <em>self-sovereign</em> maakt en u regie geeft over uw persoonlijke gegevens&#58; met IRMA op uw telefoon bent u <em>empowered</em>, niet alleen om te bewijzen wie u bent, maar ook om verklaringen zelf digitaal te ondertekenen.
# image: irma-video-youtube.png
video: <a href="#" data-reveal-id="videoModal"><img src="/images/irma-video-youtube.png" width="302" height="182" alt=""/></a>
#851 × 479
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment