Commit ccd56509 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

opinion Martijn van der Linden added

parent 6d339da5
......@@ -14,11 +14,16 @@ translations:
Deze pagina bevat (links naar) opinies, meningen, blogs, etc. over
IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde.
1. Blog [AVG & eID](https://ibestuur.nl/weblog/avg-eid) door de
* [De digitale identiteit bestaat
niet](https://www.linkedin.com/pulse/de-digitale-identiteit-bestaat-niet-martijn-van-der-linden/),
Martijn van der Linden Businessadviseur I&A bij Gemeente Nijmegen, 27
juni 2018.
* Blog [AVG & eID](https://ibestuur.nl/weblog/avg-eid) door de
voorzitter van de stichting Privacy by Design, Bart Jacobs, op
[iBestuur.nl](https://ibestuur.nl/), 6 juni 2018.
2. [Reactie](/pdf/reactie-controleprotocol-eID-privacybydesign-def.pdf)
* [Reactie](/pdf/reactie-controleprotocol-eID-privacybydesign-def.pdf)
van de stichting Privacy by Design op de internet consultatie
[Controleprotocol
eID](https://www.internetconsultatie.nl/controleprotocoleid2018/)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment