Commit d38c7c40 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

small additions

parent 58221134
Pipeline #48266 passed with stage
in 38 seconds
......@@ -49,6 +49,8 @@ Below is a list of websites where IRMA can now be used for login.
storage](https://www.surf.nl/en/news/pilot-surfdrive-for-students)
for students, af authentication with IRMA.
* [Demo Covid test results](https://demo.irma.dev/).
Undoubtedly, this list is not complete. Please inform us about missing
(stable) IRMA applications (at: irma 'at' privacybydesign.foundation).
......
......@@ -49,6 +49,9 @@ in te loggen.
opslag](https://www.surf.nl/nieuws/pilot-surfdrive-voor-studenten)
voor studenten, na authenticatie met IRMA.
* [Demo Covid test uitslagen](https://demo.irma.dev/).
Deze lijst is ongetwijfeld niet volledig. Laat het vooral weten als er
(stabiele) IRMA toepassingen zijn die hier ontbreken (op: irma 'at'
privacybydesign.foundation).
......
......@@ -43,13 +43,7 @@ persoonlijke titel en worden hiervoor niet betaald.
ervaring als ICT-manager en als Security Officer binnen de Radboud
Universiteit.
* Thea van Kemenade (t.vankemenade 'at' privacybydesign.foundation)
is business development consultant bij Radboud Innovation, het
centrum voor business en projectontwikkeling van de Radboud
Universiteit. Haar centrale doel is het bijeen brengen van publieke
en private en meestal open-innovatie partners rondom een
maatschappelijk thema, het verwerven van investeringsmiddelen en
het daadwerkelijk realiseren en implementeren van deze innovaties.
* Monique Hennekens
* Tim Vermeulen (t.vermeulen 'at' privacybydesign.foundation) is IT
R&D Manager bij netwerkbedrijf Alliander. Zijn team werkt aan het
......
......@@ -14,6 +14,13 @@ Deze pagina bevat (links naar) persartikelen, opinies, blogs,
etc. over IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Voor actuele
informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2021
* [Digitale hersteloperatie
nodig](https://rog.pleio.nl/news/view/bae59e32-3103-46f2-9c61-621332c71227/nieuwe-verhalen-in-rog-magazine-deel3),
in Magazine voor Regie op Gegevens, nr. 3, jan 2021.
## 2020
* Aankonding van [IRMA: nieuwe manier van
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment