Commit e3e5e06e authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

board updated

parent 4ec1f406
......@@ -31,11 +31,15 @@ persoonlijke titel en worden hiervoor niet betaald.
natuurkundige. Daarnaast studeerde hij economie van R&D. Binnen de
stichting kijkt hij met name naar de business cases voor IRMA.
* **Penningmeester**: Sietse Ringers (s.ringers 'at' privacybydesign.foundation)
[Sietse Ringers](https://sietseringers.net/) is in 2016 gepromoveerd op het
gebied van credentialschema's (de cryptografische basis van IRMA).
Hij zet zich in voor de ontwikkeling van de IRMA-infrastructuur.
* **Penningmeester**: Jean Popma (j.popma 'at' ru.nl)
[Jean Popma](https://www.linkedin.com/in/jeanpopma) is als
projectmanager Applied Security Research verbonden aan de Radboud
Universiteit Nijmegen en in die rol verantwoordelijk voor de
realisatie van privacy-vriendelijke systemen voor de opslag en het
delen van wetenschappelijke medische data. Hij heeft ruime
ervaring als ICT-manager en als Security Officer binnen de Radboud
Universiteit.
* Thea van Kemenade (t.vankemenade 'at' privacybydesign.foundation)
is business development consultant bij Radboud Innovation, het
......
......@@ -32,11 +32,14 @@ capacity and are not being paid for it.
studied economics of R&D. Within the foundation he is especially
interested in business cases for IRMA.
* **Treasurer**: Sietse Ringers (s.ringers 'at' privacybydesign.foundation)
[Sietse Ringers](https://sietseringers.net/) did his PhD in 2016 in
the area of credential schemas (the cryptografic basis of IRMA). His
focus is the development of the IRMA infrastructure.
* **Treasurer**: Jean Popma (j.popma 'at' ru.nl)
[Jean Popma](https://www.linkedin.com/in/jeanpopma) works as
projectmanager Applied Security Research at Radboud University
Nijmegen; in that role he is responsible for the realisation o
fprivacy-friendly systems for the storage and sharing of scientific
medical date. He has ample experience as ICT-manager and as
Security Officer within Radboud University.
* Thea van Kemenade (t.vankemenade 'at' privacybydesign.foundation)
is business development consultant at Radboud Innovation, the
......
......@@ -39,11 +39,11 @@ and academia. The atmosphere is open and very much content-oriented.
**Programme:**
1. 13:30 - 14:00 "Introduction to IRMA and overview of new
1. 13:30 - 14:15 "Introduction to IRMA and overview of new
developments" Sietse Ringers, Privacy by Design Foundation and
Open University
2. 14:00 - 14:30 "IRMA signatures: sign-by-QR and sign-by-mail"
2. 14:15 - 15:00 "IRMA signatures: sign-by-QR and sign-by-mail"
Koen van Ingen, Alliander
3. 15:00 - 15:30 Tea/coffee break
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment