Commit e7506967 authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

Fix typo in fieldlab blog post

parent a5587328
......@@ -178,7 +178,7 @@ genoemde projecten verder vorm te geven en in de praktijk te
brengen. Al deze projecten hebben op hun eigen manier de potentie om
grote groepen mensen te helpen om veiliger en makkelijker de regie
terug te krijgen op hun eigen gegevens. Dat houdt ook in dat we de
nieuwe IMRA-functionaliteiten die we deze week erin hebben gehackt om
nieuwe IRMA-functionaliteiten die we deze week erin hebben gehackt om
de teams te faciliteren verder moeten uitwerken en
stabiliseren. Verwacht dus veel handige nieuwe IRMA-features in de
komende tijd!
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment