Commit ea110a92 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

publications added and small text improvements

parent b98f5dc7
......@@ -28,7 +28,7 @@ nl:
url: /mijnirma/
- title: IRMA Dashboard
url: https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1
- title: Publicaties
- title: Wetenschappelijke publicaties
url: /publicaties/
- title: Pers en opinies
url: /opinies/
......@@ -88,7 +88,7 @@ en:
url: /myirma/
- title: IRMA Dashboard
url: https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1
- title: Publications
- title: Scientific publications
url: /publications/
- title: Meetings
url: /meetings/
......
......@@ -48,9 +48,8 @@ same way as the first initial loading of the iDIN credential, with
a new login to one's bank.
The connection of the Privacy by Design foundation to iDIN is an
experimental phase, until december 31, 2017, in which the foundation
can use iDIN free of charges. This will probably change after december
31.
experimental phase in which the foundation can use iDIN free of
charges. This will change at some stage.
[Back](/issuance) to attribute issuance.
......@@ -10,11 +10,24 @@ translations:
en: /opinies
---
Deze pagina bevat (links naar) opinies, meningen, blogs, etc. over
IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Voor actuele informatie
volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
Deze pagina bevat (links naar) persartikelen, opinies, blogs,
etc. over IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Voor actuele
informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
* IRMA staat in de lijst met de [leukste nieuwe Nederlandse apps van september 2018](https://www.iculture.nl/apps/nederlandse-apps-september-2018/) van [iCulture](https://www.iculture.nl).
* Bespreking van IRMA in artikel <em>Iedereen een
identiteits-app. Of twee</em> in [NRC-next en
NRC](https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/04/iedereen-een-identiteits-app-of-twee-a2150911),
op 5 okt. 2018. [[locale copie](../images/nrc-next-4-10-2018.png)].
* Uitleg door de Nijmeegse burgermeester Bruls van de IRMA-BRP
koppeling in lokaal weekblad [De
Brug](https://www.brugnijmegen.nl/nieuws/algemeen/534966/burgemeester-bruls-blijvende-aandacht-voor-privacy-),
op 4 okt. 2018.
* IRMA staat in de lijst met de [leukste nieuwe Nederlandse apps van
september
2018](https://www.iculture.nl/apps/nederlandse-apps-september-2018/)
van [iCulture](https://www.iculture.nl).
* Een
[Tweakers](https://tweakers.net/nieuws/143823/nijmegen-test-identificatieapp-irma-die-privacy-waarborgt.html)
......
......@@ -48,8 +48,8 @@ als de eerste uitgifte van een iDIN credential, met een nieuwe login
bij de eigen bank.
De aansluiting van de stichting Privacy by Design op iDIN bevindt zich
in een pilot fase, tot 31 december 2017, waarin er voor de stichting
en de gebruiker geen kosten verbonden zijn aan inloggen van iDIN. Dit
zal na 31 december waarschijnlijk gaan veranderen.
vooralsnog in een pilot fase waarin er voor de stichting en de
gebruiker geen kosten verbonden zijn aan inloggen van iDIN. Dit zal op
enig moment gaan veranderen.
[Terug](/uitgifte) naar uitgifte van attributen.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment