Commit ea110a92 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

publications added and small text improvements

parent b98f5dc7
...@@ -28,7 +28,7 @@ nl: ...@@ -28,7 +28,7 @@ nl:
url: /mijnirma/ url: /mijnirma/
- title: IRMA Dashboard - title: IRMA Dashboard
url: https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1 url: https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1
- title: Publicaties - title: Wetenschappelijke publicaties
url: /publicaties/ url: /publicaties/
- title: Pers en opinies - title: Pers en opinies
url: /opinies/ url: /opinies/
...@@ -88,7 +88,7 @@ en: ...@@ -88,7 +88,7 @@ en:
url: /myirma/ url: /myirma/
- title: IRMA Dashboard - title: IRMA Dashboard
url: https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1 url: https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1
- title: Publications - title: Scientific publications
url: /publications/ url: /publications/
- title: Meetings - title: Meetings
url: /meetings/ url: /meetings/
......
...@@ -48,9 +48,8 @@ same way as the first initial loading of the iDIN credential, with ...@@ -48,9 +48,8 @@ same way as the first initial loading of the iDIN credential, with
a new login to one's bank. a new login to one's bank.
The connection of the Privacy by Design foundation to iDIN is an The connection of the Privacy by Design foundation to iDIN is an
experimental phase, until december 31, 2017, in which the foundation experimental phase in which the foundation can use iDIN free of
can use iDIN free of charges. This will probably change after december charges. This will change at some stage.
31.
[Back](/issuance) to attribute issuance. [Back](/issuance) to attribute issuance.
...@@ -10,11 +10,24 @@ translations: ...@@ -10,11 +10,24 @@ translations:
en: /opinies en: /opinies
--- ---
Deze pagina bevat (links naar) opinies, meningen, blogs, etc. over Deze pagina bevat (links naar) persartikelen, opinies, blogs,
IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Voor actuele informatie etc. over IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Voor actuele
volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy). informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
* IRMA staat in de lijst met de [leukste nieuwe Nederlandse apps van september 2018](https://www.iculture.nl/apps/nederlandse-apps-september-2018/) van [iCulture](https://www.iculture.nl). * Bespreking van IRMA in artikel <em>Iedereen een
identiteits-app. Of twee</em> in [NRC-next en
NRC](https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/04/iedereen-een-identiteits-app-of-twee-a2150911),
op 5 okt. 2018. [[locale copie](../images/nrc-next-4-10-2018.png)].
* Uitleg door de Nijmeegse burgermeester Bruls van de IRMA-BRP
koppeling in lokaal weekblad [De
Brug](https://www.brugnijmegen.nl/nieuws/algemeen/534966/burgemeester-bruls-blijvende-aandacht-voor-privacy-),
op 4 okt. 2018.
* IRMA staat in de lijst met de [leukste nieuwe Nederlandse apps van
september
2018](https://www.iculture.nl/apps/nederlandse-apps-september-2018/)
van [iCulture](https://www.iculture.nl).
* Een * Een
[Tweakers](https://tweakers.net/nieuws/143823/nijmegen-test-identificatieapp-irma-die-privacy-waarborgt.html) [Tweakers](https://tweakers.net/nieuws/143823/nijmegen-test-identificatieapp-irma-die-privacy-waarborgt.html)
......
...@@ -48,8 +48,8 @@ als de eerste uitgifte van een iDIN credential, met een nieuwe login ...@@ -48,8 +48,8 @@ als de eerste uitgifte van een iDIN credential, met een nieuwe login
bij de eigen bank. bij de eigen bank.
De aansluiting van de stichting Privacy by Design op iDIN bevindt zich De aansluiting van de stichting Privacy by Design op iDIN bevindt zich
in een pilot fase, tot 31 december 2017, waarin er voor de stichting vooralsnog in een pilot fase waarin er voor de stichting en de
en de gebruiker geen kosten verbonden zijn aan inloggen van iDIN. Dit gebruiker geen kosten verbonden zijn aan inloggen van iDIN. Dit zal op
zal na 31 december waarschijnlijk gaan veranderen. enig moment gaan veranderen.
[Terug](/uitgifte) naar uitgifte van attributen. [Terug](/uitgifte) naar uitgifte van attributen.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment