Commit ed1bd824 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

videos of june meeting added

parent f4d92def
Pipeline #53109 passed with stage
in 47 seconds
......@@ -40,6 +40,10 @@ atmosphere is open and very much content-oriented.
**Programme**
Alle
[video links](https://www.youtube.com/playlist?list=PL4oSeW0AbF-kf39Wk5CKZ_D2RiHJQnNsq)
van deze bijeenkomst.
*This meeting will be in Dutch*. De video link is
[premium.irma-meet.nl/irma-talks](https://premium.irma-meet.nl/irma-talks).
......@@ -52,25 +56,27 @@ Chrome browser. Die lijkt het soepelst te werken, op alle platformen.
2. 14:05 - 14:25 Marieke Brouwer (Gemeente Groningen) en Marloes
van Unen (Gemeente Amsterdam), *IRMA-vote en pilots met
burgerparticipatie in Groningen en Amsterdam*
burgerparticipatie in Groningen en Amsterdam* [[video](https://www.youtube.com/watch?v=dDxw3Csd_2I)]
3. 14:25 - 14:40 Leon Botros en Daniel Ostkamp (RU), *Versleutelde
e-mail met IRMA: eerste prototype*
e-mail met IRMA: eerste prototype* [[video](https://www.youtube.com/watch?v=B6NDA1Ouq1k)]
4. 14:40 - 14:55 Rowan Goemans en Laura Loenen (RU), *Cryptify:
versleutelde file transfer met IRMA*
versleutelde file transfer met IRMA* [[video](https://www.youtube.com/watch?v=s3deWHy1uSc)]
5. 14:55 - 15:00 Koffie / thee / plas pauze
6. 15:00 - 15:20 Martijn van Dijk (RU, nu Gemeente Nijmegen),
*Authenticiteit van berichten en hun afzender via IRMA handtekeningen
als instrument tegen desinformatie*
[[video](https://www.youtube.com/watch?v=gb9qUjCHV04)]
7. 15:20 - 15:40 Reinder Rustema
([petities.nl](https://petities.nl/)), *Petities en initiatieven
steunen met IRMA*
steunen met IRMA* [[video](https://www.youtube.com/watch?v=ku5kxsoa2D4)]
8. 15:40 - 16:00 Sietse Ringers (SIDN), *State of the IRMA*
8. 15:40 - 16:00 Ivar Derksen (SIDN), *State of the IRMA*
[[video](https://www.youtube.com/watch?v=OeT9WUs6Zsk)]
This online meeting takes place via
......@@ -121,7 +127,7 @@ browser moet werken. Heb je toch problemen, probeer dan Google's
Chrome browser. Die lijkt het soepelst te werken, op alle platformen.
Alle
[video's](https://www.youtube.com/playlist?list=PL4oSeW0AbF-kf39Wk5CKZ_D2RiHJQnNsq)
[video links](https://www.youtube.com/playlist?list=PL4oSeW0AbF-kf39Wk5CKZ_D2RiHJQnNsq)
van deze bijeenkomst.
1. 14:00 Opening
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment