Commit fd4865bb authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

IRMA BRP text slightly changed

parent fa726853
...@@ -20,7 +20,7 @@ widget2: ...@@ -20,7 +20,7 @@ widget2:
title: BRP attributes in IRMA title: BRP attributes in IRMA
url: /issuance-brp/ url: /issuance-brp/
image: nijmegen_logo_inverted.png image: nijmegen_logo_inverted.png
text: The city of Nijmegen is the first to issue IRMA attributes from the Dutch Civil Registry. Everyone in the Netherlands that can login with DigiD can obtain these attributes. This opens a wide array of new applications. text: Everyone in the Netherlands can load IRMA attributes from the Dutch Civil Registry (BRP) into their own IRMA app. This works via a DigiD login at the city of Nijmegen, with support of dozens of other municipalities. This opens a wide array of new IRMA applications.
widget3: widget3:
title: IRMA itself title: IRMA itself
url: /irma-en/ url: /irma-en/
......
...@@ -13,7 +13,7 @@ widget1: ...@@ -13,7 +13,7 @@ widget1:
title: BRP attributen in IRMA title: BRP attributen in IRMA
url: /uitgifte-brp/ url: /uitgifte-brp/
image: nijmegen_logo_inverted.png image: nijmegen_logo_inverted.png
text: De gemeente Nijmegen geeft als koploper IRMA attributen uit vanuit de basisregistratie personen. Elke burger in Nederland die kan inloggen met een DigiD kan deze attributen verkrijgen. Hierdoor komen veel nieuwe toepassingen binnen handbereik. text: Elke burger in Nederland kan IRMA attributen vanuit de basisregistratie personen in de eigen IRMA app laden. Dit werkt via een DigiD login bij de gemeene Nijmegen. Dit wordt door tientallen gemeenten gesteund. Hier kunnen veel nieuwe IRMA toepassingen, bijv. in de zorg, op voortbouwen.
widget2: widget2:
title: Onderzoek naar digitale identiteit met IRMA title: Onderzoek naar digitale identiteit met IRMA
url: https://omooc.nl/inzicht/digitale-identiteit/ url: https://omooc.nl/inzicht/digitale-identiteit/
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment