Commit ff2805fd authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs

security.nl bericht over bellen met IRMA toegevoegd

parent ca23e415
Pipeline #40907 passed with stage
in 35 seconds
......@@ -16,6 +16,13 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2020
* Artikel [Gemeenten laten inwoners bellen via identiteitsplatform
IRMA](https://www.security.nl/posting/650439/Gemeenten+laten+inwoners+bellen+via+identiteitsplatform+IRMA)
op [security.nl](https://www.security.nl/), 2 april 2020. Zie ook
het SIDN Persbericht [Privacyvriendelijk bellen met je gemeente
dankzij
IRMA](https://www.sidn.nl/nieuws-en-blogs/privacyvriendelijk-bellen-met-je-gemeente-dankzij-irma).
* [Brief](../pdf/eherkenning-aanbod-pbdf-maart20.pdf) van de
stichting Privacy by Design aan minister Knops en staatssecretaris
Vijlbrief met daarin een aanbod ten behoeve van gratis inloggen
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment