Commit 23cafc96 authored by Job Cuppen's avatar Job Cuppen
Browse files

week11_job

parent 26fee0d8
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
File added
[{"path":"lab bek","roles":[],"description":"desc bek","transient":false,"managerProperties":["Tip"],"task":["_DYNAMICENCODE_","BtgUAAAAAAAewQQAAAAAAGwDqP______CigAAAAAAADyJgAAAAAAAAomAAAAAAAAuiUAAAAAAACOMQAAAAAAALoiAAAAAAAA4nYKAAAAAACapBEAAAAAACpzEQAAAAAA4nYKAAAAAAASpBEAAAAAAEIEEwAAAAAA8vcSAAAAAACS2gAAAAAAAMIDAAAAAAAAogwAAAAAAADCAwAAAAAAAAIMAAAAAAAAggMAAAAAAAC67BEAAAAAAI4xAAAAAAAA0jsAAAAAAACOMQAAAAAAAPH_________WjcHAAAAAABKBgsAAAAAAHo2BwAAAAAAGgcLAAAAAADyBwsAAAAAAAocBwAAAAAAIgAAAAAAAAAQAAAAAAAAAF9jb3JlXzpudWxsU2hhcmXi8AsAAAAAACrxCwAAAAAAyrsEAAAAAAAiwhEAAAAAANrCEQAAAAAAHsEEAAAAAABcccT______4KXBwAAAAAAojcFAAAAAADCJgUAAAAAAOItAgAAAAAAOf________8ewQQAAAAAAJQB8f______rjwCAAAAAACkFfH______yY8AgAAAAAAOgYTAAAAAAAmPAIAAAAAAIIGEwAAAAAAJjwCAAAAAADSBhMAAAAAAKoAEwAAAAAAJjwCAAAAAADJ_________0oBEwAAAAAAJjwCAAAAAADB__________oBEwAAAAAAJjwCAAAAAAC5_________6oCEwAAAAAAJjwCAAAAAAAiBxMAAAAAALYxAAAAAAAAtjEAAAAAAACOMQAAAAAAAHI1AAAAAAAAtjEAAAAAAACOMQAAAAAAADo0AAAAAAAAjjEAAAAAAACy1A8AAAAAALYxAAAAAAAAjjEAAAAAAADZ_________44xAAAAAAAA6jIAAAAAAAAh_v_______yn-________Sf7________KqBEAAAAAAOoDEwAAAAAAgM_w______8mPAIAAAAAAFH9________mf3_______-ymQEAAAAAAJH9________QvcSAAAAAAAmPAIAAAAAAAn9________af3_______9p_f_______4IDEwAAAAAAOgMTAAAAAADoAPH______1QM8f______wgMAAAAAAAAKuhIAAAAAAAAAAAAAAAAAwgMAAAAAAABSuBIAAAAAAJH_________Af3_______8p_f_______-hA4_______iu0RAAAAAAAh_f_______yn9________AjkHAAAAAADaBAsAAAAAAHo2BwAAAAAAMf3_______8x_f_______yI4BwAAAAAAkgULAAAAAAAZ_f_______w=="]}]
\ No newline at end of file
[{"credentials":{"username":"root","saltedPasswordHash":"1e27e41d50caf2b0516e77c60fc377e8ae5a32ee","salt":"25wAdtdQcJZOQLETvki7eJFcI7u5XoSO"},"title":"Root user","roles":["admin","manager"]},{"credentials":{"username":"job","saltedPasswordHash":"8f5108613b94e41e200e5abdd0fd1676a4778a0d","salt":"eopduzsniooyvjzmvlxutsqvsfzqltsp"},"roles":["manager"]}]
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment