Commit f9015804 authored by Gijs Hendriksen's avatar Gijs Hendriksen
Browse files

Added locale tests

parent 8dcf3c99
// Jest Snapshot v1, https://goo.gl/fbAQLP
exports[`translations should expose the translations 1`] = `
Object {
"nl": Object {
"components/errorScreen/ErrorScreen": Object {
"Try again later.": "Probeer het later opnieuw.",
},
"components/sidebar/Sidebar": Object {
"Are you sure you want to log out?": "Weet je zeker dat je wilt uitloggen?",
"Calendar": "Agenda",
"Log out?": "Uitloggen?",
"Logout": "Uitloggen",
"Member List": "Ledenlijst",
"No": "Nee",
"Settings": "Instellingen",
"Welcome": "Welkom",
"Yes": "Ja",
},
"components/standardHeader/StandardHeader": Object {
"Calendar": "Agenda",
"Event": "Evenement",
"Notifications": "Meldingen",
"Pizza": "Pizza",
"Profile": "Profiel",
"Registration": "Registratie",
"Settings": "Instellingen",
"Welcome": "Welkom",
},
"screens/events/Calendar": Object {
"No events found!": "Geen evenementen gevonden!",
"Sorry, we couldn't load any data.": "Sorry, we konden geen gegevens laden.",
"day": "dag",
},
"screens/events/CalendarItem": Object {
"From": "Tot",
"Until": "Van",
},
"screens/events/Event": Object {
", that you understand them and that you agree to be bound by them.": "hebt gelezen, dat je ze begrijpt en dat je accepteert eraan gebonden te zijn.",
"Are you sure you want to cancel your registration?": "Weet je je zeker dat je je wilt afmelden?",
"By registering, you confirm that you have read the": "Door te registreren, bevestig je dat je de",
"Cancel registration": "Afmelden",
"Cancel registration?": "Afmelden?",
"Cancellation deadline": "Afmelddeadline",
"Could not load the event...": "Kan het evenement niet laden...",
"From": "Van",
"Location": "Locatie",
"No": "Nee",
"No registration required.": "Aanmelden niet vereist.",
"Number of registrations": "Aantal aanmeldingen",
"Price": "Prijs",
"Put me on the waiting list": "Zet me op de wachtlijst",
"Queue position {{pos}}": "Wachtlijst positie {{pos}}",
"Register": "Aanmelden",
"Registration deadline": "Registratiedeadline",
"Registration is not possible anymore.": "Aanmelden is niet meer mogelijk.",
"Registration status": "Aanmeldstatus",
"Registration will open {{start}}": "Aanmelden opent {{start}}",
"Registrations": "Aanmeldingen",
"The deadline has passed, are you sure you want to cancel your registration and pay the full costs of €{{ fine }}? You will not be able to undo this!": "De deadline is verstreken, weet je zeker dat je je wilt afmelden? Dit betekent dat je de volledige kosten van €{{ fine }} zult moeten betalen. Je kunt dit niet ongedaan maken!",
"Until": "Tot",
"Update registration": "Aanmelding bijwerken",
"Yes": "Ja",
"You are registered": "Je bent aangemeld",
"Your registration is cancelled": "Je bent afgemeld",
"Your registration is cancelled after the cancellation deadline": "Je bent afgemeld na de afmelddeadline",
"max": "max",
"registrations": "aanmeldingen",
"terms and conditions": "voorwaarden",
},
"screens/events/Registration": Object {
"Save": "Aanpassen",
"Sorry! We couldn't load any data.": "Sorry! We konden geen gegevens laden.",
"This field is required and must be an integer.": "Dit veld is verplicht en moet een getal zijn.",
"This field is required.": "Dit veld is verplicht.",
},
"screens/memberList/MemberList": Object {
"Couldn't find any members...": "Er zijn geen leden gevonden...",
"Find a member": "Zoek een lid",
"Member List": "Ledenlijst",
"Sorry! We couldn't load any data.": "Sorry, we konden geen gegevens laden.",
},
"screens/pizza/Pizza": Object {
"Changing your order": "Bestelling bewerken",
"Current order": "Huidige bestelling",
"Order pizza for {{title}}": "Bestelling voor {{title}}",
"Sorry! We couldn't load any data.": "Sorry! We konden geen gegevens laden.",
"The order has been paid for.": "Je bestelling is betaald.",
"The order has not yet been paid for.": "Je bestelling is nog niet betaald.",
"There is currently no event for which you can order food.": "Er is geen evenement waarvoor je eten kunt bestellen.",
"You did not place an order.": "Je hebt nog geen bestelling geplaatst.",
},
"screens/settings/NotificationsSection": Object {
"(required)": "(verplicht)",
"Notifications": "Notificaties",
"Notifications settings could not be loaded.": "De instellingen voor notificaties konden niet worden geladen.",
},
"screens/user/Login": Object {
"Become a member": "Lid worden",
"Forgot password?": "Wachtwoord vergeten?",
"LOGIN": "INLOGGEN",
"Password": "Wachtwoord",
"Username": "Gebruikersnaam",
},
"screens/user/Profile": Object {
"About": "Over",
"Achievements for Thalia": "Verdiensten voor Thalia",
"Birthday": "Verjaardag",
"Chair": "Voorzitter",
"Cohort": "Cohort",
"Computing science": "Informatica",
"Information sciences": "Informatiekunde",
"Personal information": "Persoonlijke gegevens",
"Sorry! We couldn't load any data.": "Sorry! We konden geen gegevens laden.",
"Study programme": "Studie",
"This member has not written a description yet.": "Dit lid heeft nog geen beschrijving geschreven.",
"Website": "Website",
"today": "heden",
},
"screens/welcome/EventDetailCard": Object {
"MORE INFO": "MEER INFO",
"PIZZA": "PIZZA",
},
"screens/welcome/Welcome": Object {
"No events found!": "Geen evenementen gevonden!",
"SHOW THE ENTIRE AGENDA": "TOON DE GEHELE AGENDA",
"Sorry! We couldn't load any data.": "Sorry! We konden geen gegevens laden.",
"Today": "Vandaag",
"Tomorrow": "Morgen",
"Yesterday": "Gisteren",
},
},
}
`;
import translations from '../../../app/assets/locales/index';
describe('translations', () => {
it('should expose the translations', () => {
expect(translations).toMatchSnapshot();
});
});
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment