Verified Commit 0ac82500 authored by Sébastiaan Versteeg's avatar Sébastiaan Versteeg
Browse files

Add localization and management command

parent d32e128a
from datetime import datetime, timedelta
from datetime import timedelta
from django.core import mail
from django.template import loader
......@@ -86,7 +86,7 @@ def send_expiration_announcement(dry_run=False):
'members/email/expiration_announcement.txt',
{'member': member})
mail.EmailMessage(
_('Membership fees debit announcement'),
_('Membership expiration announcement'),
email_body,
settings.WEBSITE_FROM_ADDRESS,
[member.user.email],
......
from django.core.management.base import BaseCommand
from members import emails
class Command(BaseCommand):
def add_arguments(self, parser):
parser.add_argument(
'--dry-run',
action='store_true',
dest='dry-run',
default=False,
help='Dry run instead of sending e-mail',
)
def handle(self, *args, **options):
emails.send_expiration_announcement(bool(options['dry-run']))
{% load i18n %}{% blocktrans %}Dear {{ member.full_name }},
Het afgelopen collegejaar ben je lid of begunstiger geweest van Studievereniging
Thalia. Je hebt daarbij geen doorlopende machtiging afgegeven, dus je
lidmaatschap loopt op 1 september af.
The past year you've been a member or benificiary of Study Association Thalia.
You've not given us permission to prolong it automatically, thus your membership will
end on the 1st of September.
Wil je volgend jaar ook nog van de voordelen van een Thalialidmaatschap
genieten, zoals de borrels, boekverkoop, activiteiten, de tentamenbundel, de
Thabloid en een symposium, dan zul je je lidmaatschap moeten verlengen. Dit kun
je doen door in de week van 2 september (de eerste collegeweek) langs de
bestuurskamer te komen.
If you still want to enjoy all the benefits a membership gives you the coming year
then you'll have to renew it. This'll give you access to activities, the book sale,
our exam collection and a symposium. Come by the board room and we'll help you
to extend your membership.
Are you not able to come by? Then just send us an email: info@thalia.nu.
Ook op een later moment kun je je nog inschrijven, neem dan even contact op met
het bestuur om te bespreken wat een handig moment is. Mail hiervoor naar
info@thalia.nu.
Met vriendelijke groeten,
With kind regards,
Het bestuur
The board of Study Association Thalia
P.S. het kan zijn dat je je lidmaatschap al verlengd hebt bij de introbbq, maar
dat dit nog niet is verwerkt: in dat geval hoef je niets te doen.{% endblocktrans %}
P.S. It's possible that you've already renewed your membership and that it hasn't been processed yet.
If that's the case then you don't need to do anything.{% endblocktrans %}g
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment