Commit 375818ab authored by Joren Vrancken's avatar Joren Vrancken
Browse files

Merge branch 'typo-privacy-policy' into 'master'

Fix typo in privacy policy

See merge request !812
parents 24780481 2d72369a
......@@ -58,7 +58,7 @@
<li>
Studentnummer<br/>
Om te controleren of je nog studeert. Dit is belangrijk voor het
aanvragen van bestuursbeurzen die als subidi ̈ering dienen voor het
aanvragen van bestuursbeurzen die als subsidie dienen voor het
bestuur.
</li>
<li>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment