Commit 6d28193e authored by Jelle Besseling's avatar Jelle Besseling
Browse files

Close link to bookstore in Dutch translation

parent 0035538a
......@@ -170,7 +170,7 @@ msgstr ""
"boekhandel krijg je als Thaliaan 10%% korting op je bestelling. Hoe gaat dat "
"bestellen nou in zijn werk? Simpel: ga naar de Roelants webwinkel via <a "
"href=\"https://www.roelants.nl/studenten/products/alle-producten/3543/p."
"product_price/asc.html?r=sawqllhrjzy4dq3ui8pf\">deze link</a. Vervolgens "
"product_price/asc.html?r=sawqllhrjzy4dq3ui8pf\">deze link</a>. Vervolgens "
"kies je de boeken uit die jij voor je vakken nodig hebt. Als je klaar bent "
"gebruik je tijdens het afrekenen de code \"THALIAkorting\" om de korting op "
"je bestelling te krijgen."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment