Commit 718a9a8d authored by Thom Wiggers's avatar Thom Wiggers 📐
Browse files

Merge branch 'remove-nodejs-dockerfile' into 'master'

Remove nodeJS from Dockerfile after moving to SASS

Omdat @sversteeg in !135 de dependency op less en nodeJS heeft opgeruimd is het ook niet meer nodig om dit in de Dockerfile op te nemen. De vervanger, `libsass`, komt gewoon via `requirements.txt` binnen en heeft dus geen extra aandacht nodig.

We hebben nu twee lijstjes met niet-pip-dependencies (namelijk in README.md en in Dockerfile). Ideeën hoe we van die duplicatie af kunnen zijn welkom. Gaat natuurlijk vanzelf als we de installatie-instructies vervangen door 'gebruik docker', wat we misschien op termijn wel willen doen.

See merge request !137
parents bc4348f9 629bb900
......@@ -33,8 +33,7 @@ RUN apk add --no-cache \
freetype \
uwsgi \
lcms2 \
libjpeg-turbo \
nodejs
libjpeg-turbo
# Install build deps
RUN apk add --no-cache --virtual .builddeps \
......@@ -55,9 +54,6 @@ RUN pip install --no-cache-dir \
-r requirements.txt \
-r production-requirements.txt
# Install nodejs-less
RUN npm install -g less mkdirp
RUN apk del .builddeps
# copy app source
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment